Reciclem

Els alumnes de primer de primària de l’escola realitzen un projecte de reciclatge del paper.

Cada dia s’encarreguen de buidar les papereres de les diferents classes, destinades a la recollida selectiva del paper.

Diàriament i de forma sistemàtica els alumnes de primer porten un registre del volum de paper reciclat.

També s’encarreguen de buidar la totalitat del paper recollit al contenidor general de l’escola, ubicat a consergeria, per tal de facilitar el seu posterior  reciclatge.

Els alumnes a través d’aquest procés de recollida selectiva es conciencien sobre la importància del reciclatge dins un procés global d’estalvi energètic.

Segons les competències bàsiques relacionades amb el coneixement del medi natural i social, amb aquesta activitat els nostres alumnes,  van adoptant progressivament hàbits sobre l’adquisicio i ús de béns i serveis, associats a coneixements científics i socials per esdevenir  consumidors responsables.