Hort Escolar Ecològic

Creiem que és necessari introduir nous elements i situacions d’aprenentatge a l’escola per tal de poder fer-la més atractiva a l’alumnat.

Amb l’hort escolar es pretén motivar i responsabilitzar als alumnes partint dels seus interessos fent servir eines suggestives i atraients, així com possibilitar-los el domini de tècniques instrumentals i estratègies que possibilitin una participació activa, crítica i creativa.

Els objectius didàctics del projecte amb els seus corresponents continguts es treballaran dins l’àrea de coneixement del medi, tot desenvolupant diverses competències bàsiques i aprofundint en la competència d’Interacció i coneixement del món físic, la Social i ciutadana, d’Autonomia i iniciativa personal i d’Aprendre a aprendre.

L’hort escolar ecològic es basa en el profund respecte de la natura i els diversos ecosistemes procurant un cultiu racional amb mitjans naturals.

Amb l’hort els alumnes podran prendre consciència de la importància de protegir i conservar la natura evitant la utilització de productes no naturals que actualment es fan servir.

Aquest projecte l’inciarà el curs de sisè d’Educació Primària, però està destinat a la participació de tots els nivells de l’escola tant d’Educació Infantil com de Primària.

Els objectius generals del projecte s’adaptaran a cada nivell segons els objectius que es pretenguin treballar a l’àrea de medi.

El curs 10/11 fou l’inici del projecte.