Matrícula

Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates que es detallen en el calendari. Les dates son del 20 al 26 de juny de 2019. Els alumnes que no ho fan en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

A més de la documentació aportada quan es presenta la sol·licitud de preinscripció, per matricular-se  cal presentar una fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes i les dates corresponents.

Quan no es tingui el carnet de vacunacions, cal presentar un certificat mèdic oficial o el carnet de salut del nen o nena on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates corresponents. Si el nen o la nena no han estat vacunats per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça si no es va poder presentar amb la sol·licitud de preinscripció.

Si en formalitzar la matrícula de l’alumne o alumna s’ha modificat el domicili familiar respecte de l’al·legat en el procés de preinscripció, i aquest nou domicili implica que la sol·licitud de preinscripció hauria obtingut una puntuació inferior pel criteri de prioritat de proximitat del domicili familiar, el centre ha d’informar d’aquesta circumstància a la comissió de garanties d’admissió corresponent per tal que es pugui investigar si ha existit un possible frau en el procés de preinscripció.

Als alumnes que tenen els requisits acadèmics en el moment de la matrícula però que per causes justificades no poden aportar la documentació acreditativa corresponent, se’ls matricula condicionalment.

Els alumnes d’educació secundària obligatòria que han participat en el procés de preinscripció, que tenen plaça assignada i que estan pendents dels resultats de l’avaluació de setembre, per poder formalitzar la matrícula han de confirmar al centre assignat, durant el període de matrícula, la voluntat de mantenir la plaça a l’espera dels resultats de l’avaluació de setembre. Un cop feta l’avaluació, els alumnes que reuneixen els requisits acadèmics per matricular-se, ho han de fer durant el període extraordinari de matrícula de setembre o perden la plaça assignada.

Fins al 6 de setembre de 2019, si en un centre que té llista d’espera es produeix alguna vacant, s’ha d’oferir aquesta vacant, seguint l’ordre de la llista d’espera, als alumnes que no s’han pogut admetre inicialment.

Qui rebi l’oferta pot matricular-se en el centre o renunciar-hi. Si hi renuncia, se l’elimina de la llista d’espera i s’ofereix la plaça vacant al següent de la llista. La gestió d’aquestes llistes d’espera és responsabilitat del centre.