Concert d’Hivern

Una de les activitats  interdisciplinars que l’escola du a terme, és el Concert d’ Hivern.

Cada any i des de les diferents etapes i nivells, els alumnes treballen un tema en comú,  proposat des de l’escola i lligat a alguna temàtica d’actualitat o d’interés general.

Els alumnes aborden de forma interdisciplinar aquest tema central d’escola a partir de la competència artística.

L’última setmana abans de Nadal, els alumnes realitzen per cursos una actuació musical,que sota un mateix fil conductor, intenta plasmar un aspecte concret del tema central d’escola.

Els objectius competencials que  es treballen a través del Concert d’Hivern són els següents:

– Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.

– Interpretar música vocal i instrumental amb els elements i recursos bàsics del llenguatge musical.

– Emprar els elements i recursos bàsics del llenguatge escènic per expressar-se, interpretar i comunicar-se.