Normes d’organització i gestió de centre

ESCOLA LOLA ANGLADA

Títol I Introducció
Article 1- Definició -8
Article 2-Dades d’identificació -8
Article 3- Àmbit d’aplicació -9
Article 4-Normativa Reguladora -9
Article 5- Aspectes destacables del NOFC -9
Article 6- Actualització dels documents del centre: mecanismes d’aprovació, revisió i actualització del PEC,NOFC,Carta de compromis. -10

Títol II De l’Estructura Organitzativa de govern i de coordinació del centre

Capítol 1: Els òrgans unipersonals de direcció
Article 7- Els òrgans unipersonals de direcció -11
Article 8- Són competències específiques del Director/a:(Art142-LEC)) -11
Article 9- Selecció del director/a, nomenament,renovació i cessament (art 143 LEC) -14
Article 10- Projecte de direcció (Art 144) -15
Article 11- Formació i reconeixement de l’exercici de la funció directiva( Art 145)
(D 155/2010 art.27 al art.33) -15
Article 12 – Són competències específiques del/la secretària(D102/2010 art 33) -15
Article 13 – Són competències de/la Cap d’Estudis (D 102/2010 art32) -17

Capítol 2: Organs col.legiats de Participació
Article 14- Aspectes destacables -18

Secció 1: Consell Escolar del Centre
Article 15- Les funcions encomanades(Art 27 D102/10) i Atribucions (art148 LEC) -19
Article 16- Les funcions del consell escolar -20
Article 17- Funcionament Consell Escolar(Art 46 D102/10) -21
Article 18- Composició del Consell Escolar (Art. 45 .D 102/10) -22
Article 19- Comissions específiques del Consell Escolar del centre(Art47 D102/10) -23
Article 20- Composició comissió econòmica (D 198/96 art 37 i D 199/96 art 38) -23
Article 21- Composició de la Comissió Permanent(D 198/96art 37,D 199/96art 38) -24
Article 22- Composició de la Comissió de Convivència (D 279/2006) -24
Article 23- Comissió de menjador -24
Article 24- Renovació parcial del Consell Escolar -25

Secció 2: Claustre del professorat (LEC art. 146)
Article 25- El claustre del professorat -27
Article 26- Funcions del Claustre -27
Article 27- Funcionament Claustre del professorat(D102/2010art 48,29)(LEC art 39 ,146.3) -28
Capitol 3 : Equip Directiu (LEC art.147)-
Article 28- Equip directiu .-28
Article 29- Les funcions de l’Equip Directiu -29

Capítol 4: Coordinació pedagògica
Article 30- Les funcions de l’equip de Coordinació Pedagògica -30

Capítol 5: Els equips de cicle (art 42)
Article 31- Els equips de cicle -31

Capítol 6: Comissions
Article 32- Comissió de la Diversitat -31
Article 33- Comissió Social -32
Article 34- Comissió de la biblioteca -32
Article 35- Comissió de festes -32
Article 36- Comissió de medi ambient -32
Article 37- Comissió d’Informàtica -32
Article 38- Comissió d’Avaluació -33

Capítol 7: Càrrecs
Article 39- Fotografia -33
Article 40- Plàstica i decoració -34
Article 41- Càrrec de laboratori i ciències -34

Capítol 8: Òrgans Unipersonals de funcionament
Article 42- Els coordinadors de cicle,(art 43) -34
Article 43- El coordinador d’informàtica -35
Article 44- El coordinador lingüístic -35
Article 45- El coordinador d’activitats i serveis escolars -35
Article 46- Funcions del mestre tutor (art 46) -36
Article 47- Nomenament i cessament dels mestres tutors (art 47) -36
Article 48- Mestres especialistes -37
Article 49- Mestres especialistes de música -37
Article 50- Mestres especialistes d’educació física -37
Article 51- Mestres especialistes de llengua estrangera -38
Article 52- Mestres especialistes d’educació especial -38
Article 53- Mestres especialistes d’audició i llenguatge -39
Article 54- Relacions amb L’EAP -39

Titol III Organització pedagògica del centre
Capítol 1: Organització del professorat
Article 55 – Critèris per a la formació del equips docents -40
Article 56 – Mecanismes per afavorir i facilitar el treball en equip del personal -40
Capitol 2- Organització de l’alumnat
Article 57 -Organització dels grups d’alumnes. -41
Article 58 – Atenció a la diversitat -42
Article 59 – Acció tutorial -42
Article 60 – Orientació educativa -42

Títol IV Dels Recursos Humans

Capítol 1: Professorat
Article 61- Exercici de la funció docent. -43
Article 62- Drets dels mestres en l’exercici de la funció docent. -44
Article 63- Com a funcionaris,els professors de l’educació pública tenen drets -44.
Article 64- Deures dels mestres en l’exercici de la funció docent. -45
Article 65- Com a funcionaris,els professors de l’educació pública tenen deures -45
Article 66- Horari del professorat. -46
Article 67- Assistencia dels mestres -47
Article 68- Dret de reunió dels funcionaris al centre -48
Article 69- Substitucions/ Absències -49
Article 70- Compatibilitats -49
Article 71- Reducció de jornada -49
Article 72- Mesures organitzatives dels horaris dels mestres en reducció jornada -49
Article 73- Llicencies i permissos del personal docent -49

Capítol 2: Pares i Mares
Article 74- Associacions de Pares i Mares d’alumnes (Art 26-LEC) -49
Article 75- Drets dels pares / mares -50
Article 76- Deures dels pares / mares -52
Article 77- Suport formatiu a les families (LEC art 27) -52
Article 78- Adquisició i pèrdua de la condició de pare / mares -52

Capítol 3: Personal d’Administració i Serveis
Article 79- Aspectes destacables -52
Article 80- Funcions del / de la Conserge -53
Article 81- Funcions de l’auxiliar administrativa -53
Article 82- Personal de neteja -53
Article 83- Personal de cuina i menjador -54
Article 84- Auxiliar d’Educació Especial -54
Article 85- Tècnica d’Educació Infantil -55
Article 86- Actuacions en cas de queixes sobre la perestació del servei que qüestionin l’exercici professional del personal del centre -55

TÍTOL V DE LA CONVIVÈNCIA EN EL CENTRE

Capítol 1: Alumnat
Article 87- Qüestions generals. -56
Article 88- Drets dels alumnes -56
Article 89- Deures dels alumne -57
Article 90- Mesures de promoció de la convivència -57
Article 91- Mecanismes i fórmules per a la promoció i resolució de conflictes. -58

Capítol 2: Mediació escolar. (LEC Art.32)
Article 92- Mediació escolar -58
Article 93- Principis de la mediació (Decret 279/2006- art.24) -59
Article 94- Desenvolupament de la mediació(Decret 279/2006- art.27) -59
Article 95- Finalització de la mediació (Decret 279/2006- art.28) -59

Capítol 3: Règim disciplinari de l’alumnat. Conductes greument perjudicials per a la convivència en el centre.

Secció 1: Conductes Sancionables (art. 37.1 LEC). -59
Article 96- Conductes greus -59
Article 95- Sancions impossables -59
Article 98- Competència per imposar les sancions (art. 25 Decret 102/2010) -60
Article 99- Prescripcions (art. 25.5 Decret 102/2010) -60.
Article 100- Graduació de les sancions. Criteris. (art.24.3 i 4 Decret 102/2010) -60
Article 101- Garanties i procediment en la correcció de les faltes (art. 25 D102 -60
Article 102- Altres (Actuacions menjador, extraescolars….) -62

Capítol 4: Règim disciplinari de’alumnat
Article 103- Conductes perjudicials per a la convivència en el centre. -62
Article 104- Conductes contràries a les normes de convivència del centre -62
Article 105- Mesures correctores i sancionadores (art24, decret102/2010) -64
Article 106- Faltes d’assistència a classe , puntualitat, absentisme. Mesures correctores.(art24dect 102/2010) -65
Article 107- Aplicació de les mesures correctores. (LEC Article 36). -66
Article 108- Informació a les famílies. -67
Article 109- Protecció contra l’assetjament escolar i contra les agressions(LECArt 33) -67

Capitol 5 : Criteris d’actuacions de l’alumnat
Article 110- Admissió i matriculació -67
Article 111- Adscripció i promoció d’alumnes -68
Article 112- Actuacions en el supòsit de retard en la recollida de l’alumnat -69
Article 113- Ús d’imatges d’alumnes -69
Article 114- Imatge i dades personals -70
Article 115- Edició de materials en blogs i espais web del centre -71
Article 116- Aspectes generals de la protecció de dades personals en el centre -71
Article 117– Retenció escolar -71
Article 118- Criteris que cal aplicar en els supòsits de problemes entre els progenitors en relació amb els fills -72
Article 119- Criteris que cal aplicar davant determinades actuacions de la policia o de la DGAIA -73
Article 120- Criteris que cal aplicar en el supòsit de presumpta comissió, per part d’alumnes, d’algun tipus de delicte o falta penal dins les dependències del centre -74
Article 121- Criteris que cal aplicar quan es té constància que algun alumne/a ha estat objecte de maltractaments -74
Article 122- Aspectes de funcionament a Educació Infantil -74
Article 123- Aspectes de funcionament a Educació Primària -76
Article 124- Horari dels alumnes -77
Article 125- Igualtat d’oportunitats de nens i nenes -78

Capítol 6- Participació dels diferents sectors de la comunitat educativa
Article 126- Mitjans per informar a les famílies -79
Article 127- Mecanismes per avaforir i facilitar la participació de les famílies. -79
Article 128- Carta de compromís educatiu(LEC Article 20, dect 102/2010 Article 7, Document per a l’organització i funcionament escoles 2010/11.(43.2) -79

Títol Vl Recursos Materials i instal•lacions

Article 129- Biblioteca -81
Article 130- Plàstica -81
Article 131- Informàtica -81
Article 132- Ciències -81
Article 133- Laboratori d’Idiomes -81
Article 134- Gimnàs i magatzem de material -82
Article 135-Psicomotricitat -82
Article 136- Ascensor -82
Article 137- Aules de Reforç -82
Article 138- Tutories -82
Article 139- Aula d’Acollida -83
Article 140- Equipament i elements decoratius de l’edifici de l’escola -83
Article 141- Mobiliari i Material -83
Article 142- Ús i conservació del mobiliari -84
Article 143- Material fungible d’escola -85
Article 144- Material d’us compartit -85
Article 145- Material escolar socialitzat -85
Article 146- Maquinaria Reprogràfica -85
Article 147- Utilització de les instal•lacions escolars -85
Article 148- Menjador escolar -87
Article 149- Prevenció del tabaquisme i de l’alcoholisme -87
Article 150- Prevenció de riscos laborals -88
Article 151- Funcions del Coordinador/a de prevenció de riscos laborals -88
Article 152- Pla d’Emergència -89
Article 153- Accidents laborals -89
Títol VIl Recursos funcionals
Capítol 1- Aspectes generals
Article 154- L’ensenyament de la Religió -89
Article 155- Tractament de les festes -90
Article 156- Salut escolar -90
Article 157- En cas de presencia de paràsits -91
Article 158- Farmaciola -91
Article 159- Normes en cas d’accident -91
Article 160- Administració de medicaments a alumnes -92
Article 161- Normes en cas de malaltia -93
Article 162- Normes alimentaries -93
Article 163- Llibres de text i el material didàctic imprès -93
Article 164- Aspectes a tenir en compte per triar l’editorial dels llibres de text -94
Article 165- Reutilització de llibres -94
Article 166- Entrada i sortida de personal del centre -95
Article 167- Entrada a l’edifici de l’alumnat -95
Article 168- Sortides de classe cap a casa -95
Article 169- Dies de pluja -96
Article 170- Esbarjo i vigilància -96
Article 171- Deures per fer a casa -97
Article 172- Sortides escolars -98
Article 173- Colònies -98
Article 174- Activitat de la piscina -99
Capítol 3- Serveis escolars
Article 175- Activitats complementaries i extra-escolars -99
Article 176- Transport escolar de menors -100

Títol VIIlRègim Administratiu

Article 177- Administració -100

Títol lX Règim Econòmic

Article 178- Regim economic -102

Títol Xl Altres

Article 179- Telèfon -103
Article 180- Informació a les families-avaluació -103

Títol Xll Disposicions finals: Aprovació: Data de la seva aprovació