Escola Verda i l’Hort

PROJECTE, ACTUACIONS:

-Responsabilitzar a cada nivell del conreu, creixement i de la collita d’un cultiu i de les tasques de manteniment.

-Incorporar aquest treball en la programació anual de coneixement del medi i desenvolupar propostes de vertebració curricular d’aquest treball en altres àrees.

-Fomentar la participació familiar en el desenvolupament d’aquest treball, més enllà de les tasques de manteniment d’aquest espai.

-Difondre aquest treball per mitjà del blog i de la revista dels alumnes de sisè.

-Valorar la importància del consum de productes naturals i frescos.

Aprofitament energètic:

-Definir de quines fonts d’energia disposem a l’escola, quina funció exerceixen, quin consum tenen i valorar la seva eficiència.

-Conèixer altres fonts d’energia alternativa que poden substituir o complementar les anteriors i, alhora, desenvolupar un paper important en el respecte pel medi ambient.

-Reflexionar sobre el paper que cadascun de nosaltres tenim sobre el consum energètic i implicar-nos en una nova cultura de l’estalvi i en una consciència respectuosa amb l’entorn.

-Millorar l’eficiència energètica del centre.

-Traslladar aquest treball i aquesta nova cultura de l’escola a la vida familiar i social.

La cultura de l’aigua: consum racional, aprofitament de les aigües pluvials:

-Ser conscients de l’ús que li donem a l’aigua i de la necessitat d’establir petites rutines de control del seu consum.

-Proposar sistemes o accions que puguin contribuir a l’estalvi de la mateixa i a un millor ús d’aquest recurs.

-Adonar-se de la necessitat de l’aprofitament de les aigües pluvials per a diferents usos a l’escola: per ex., per al reg de l’hort.

-Conèixer els diferents sistemes dels quals disposem per al control de la qualitat de l’aigua i per al seu consum. Reflexionar sobre el nostre paper en el manteniment de la salubritat de l’aigua.

L’ambientalització del currículum:

-Anar desenvolupant una nova perspectiva a l’hora de plantejar els continguts curriculars de les diferents matèries.

-Vivenciar els continguts curriculars a partir d’exemplificacions lligades al medi ambient natural i social.

Gestió dels recursos fungibles i no fungibles del centre:

-Identificar quins recursos materials de caràcter fungible i no fungible formen part de l’ús quotidià a l’escola.

-Valorar si existeix malbaratament d’algun/s d’aquests recursos i, esbrinar quina necessitat hi ha al darrere.

-Proposar mesures per a l’estalvi i el bon ús dels recursos fungibles i no fungibles a l’escola.

En coloraina, noticiari (veure doc adjunt).

FÒRUM XESC. XARXA ESCOLES VERDES CATALUNYA.

Els agents Verds:

L’hort i el compostador: