Escola Verda

El programa Escoles Verdes té la voluntat de millorar l’escola d’acord amb els nous reptes de l’educació i ho fa a través de l’objectiu de sensibilitzar, dinamitzar i donar suport a la comunitat educativa per tal que incorpori els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar.

El programa vol promoure un canvi en la cultura de centre a través de quatre contextos d’acció: el currículum, l’organització i la participació, la gestió sostenible de recursos i materials i la implicació en l’entorn. Així doncs, entén que el procés educatiu que ha de provocar aquest canvi no només es dóna a l’aula, sinó també en tots els moments i espais de la vida escolar.

  1. Currículum: l’ambientalització curricular busca integrar l’educació per a la sostenibilitat en el projecte educatiu de centre i en totes les àrees que s’imparteixen, potenciant els equips de treball interdisciplinaris i la realització de projectes compartits i contextualitzats.
  2. Organització i participació: una escola participativa i disposada a fer canvis en la vida al centre i el clima escolar, que facilita la implicació de tota la comunitat educativa (professorat, alumnat, famílies, personal no docent, etc.) en la presa de decisions i en l’acció.
  3. Gestió sostenible de recursos i materials: L’ús de recursos i la gestió del centre en general ha de ser coherent amb el projecte educatiu, que el centre mateix sigui un exemple de com s’ha d’actuar per a la sostenibilitat, de corresponsabilitat amb la millora de l’entorn.
  4. Implicació en l’entorn: Un centre integrat en el seu entorn proper, que realitza accions de millora i de dinamització local que impliquen altres agents externs al centre, i que fa de l’entorn immediat un element facilitador d’aprenentatges, de capacitació per a l’acció responsable.

El 2015 ens incorporem com a escola en aquest projecte, fent una aposta clara per fer de l’Educació per a la Sostenibilitat un dels eixos de la nostra proposta educativa.