Digitalització

Entenem que les TAC a l’entorn educatiu de l’escola i, més concretament del nostre centre d’educació especial, ofereixen més expectatives d’èxit a tots als alumnes en el marc d’un sistema inclusiu, ja que ens ajuden a crear entorns d’aprenentatge flexibles que ofereixin opcions variades per donar una resposta ajustada i atractiva a les necessitats dels alumnes, cercant la personalització de l’aprenentatge i dissenyant activitats i materials que permetin l’avenç de tots i cadascun dels alumnes, tenint en compte que poden presentar àmplies diferències en les seves capacitats, en les aptituds, actituds i els ritmes, i en les maneres d’interessar-se per l’aprenentatge, i de percebre, comprendre i expressar el coneixement.

 

Des del nostre punt de vista, les TAC faciliten l’aprenentatge autònom i personalitzat de l’alumnat del nostre centre en la mesura que:

  • Faciliten l’accessibilitat i la interacció amb l’entorn.
  • Milloren i possibiliten la comunicació de l’alumnat.
  • Ajuden a superar barreres d’aprenentatge derivades de la diversitat funcional.
  • Faciliten el desenvolupament cognitiu (memòria, percepció, atenció, causa-efecte,…).
  • Possibiliten l’accés de tots als alumnes al currículum.
  • Permeten una atenció educativa personalitzada, tenint en compte els diversos estils d’aprenentatge i moments evolutius.
  • Habiliten l’entorn per afavorir l’autonomia dels alumnes.
  • Augmenten la motivació dels alumnes i milloren la seva autoestima.

Així doncs, entenem les TAC com un llenguatge més dels que inclou el currículum i per això li atorguem les següents funcions:

Funció educativa: alfabetització tecnològica i mitjà educatiu.

Funció comunicativa: instrument per a la participació i l’intercanvi amb el medi, social, natural i cultural.

Funció representativa: un nou format que ofereix a l’infant múltiples maneres de representació d’ell mateix i del seu entorn.

Funció lúdico-creativa: crear un sentiment de satisfacció en l’alumnat que generi una predisposició positiva envers l’aprenentatge.

Funció habilitadora: ajuts tècnics a la comunicació i l’autonomia i a la vida diària.