Erasmus +

 

Erasmus + és el programa de la UE en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-2020  i dona suport a l’aplicació de l’Agenda Política Europea destinada al creixement, l’ocupació, l’equitat i inclusió.

El projecte en que participarem s’enmarca en l’acció clau 2 del programa Erasmus+ que promou la cooperació per a la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques. La proposta planteja una associació bilateral que reuneixi dues escoles d’educació especial per compartir pràctiques que ens ajudin a identificar i superar les dificultats amb que topen els joves amb NEE en la transició de l’escola a l’edat adulta. Analitzarem com es pot desenvolupar la resiliència emocional per gestionar el canvi, les noves experiències i les expectatives dels altres i explorarem diferents enfocaments en els contextos del Regne Unit i Espanya.

Així en els propers dos cursos treballarem conjuntament amb East SILC John Jamieson, una escola d’educació especial situada a l’est de la ciutat de Leeds, en una zona que mostra procedències socials i econòmiques molt contrastades. Durant el període tenim previst realitzar diferents visites, sobre les quals ja us anirem informant properament.

Bloc de l’Erasmus+

Erasmus + is the EU program in the fields of education, training, youth and sport for the period 2014-2020 and supports the implementation of the European Political Agenda for growth, employment, equity and inclusion.

The project in which we participate is part of the key action 2 of the Erasmus + program that promotes cooperation for innovation and the exchange of good practices. The proposal raises a bilateral association that brings together two schools of special education to share practices that help us identify and overcome the difficulties that young people with NEE encounter in the transition from school to adulthood. We will analyze how emotional resilience can be developed to manage change, new experiences and the expectations of others, and explore different approaches in the contexts of the United Kingdom and Spain.

Thus, in the next two years, we will work together with East SILC John Jamieson, a special education school located east of the city of Leeds. During the period we plan to make different visits, on which we will inform you soon.

Eramus+ blog