NOFC

Les normes d’organització i funcionament de centre (NOFC) apleguen el conjunt d’acords i decisions d’organització i de funcionament que adoptem per fer possible, en el dia a dia, el treball educatiu i de gestió que ens ha de permetre assolir els objectius proposats en el projecte educatiu del centre i en la programació anual.

Són una eina per regular la vida interna de l’escola i establir les relacions entre els diferents sectors de la comunitat educativa. Serveixen per garantir la convivència, considerant els drets i deures de tots els membres integrants i el bon funcionament del centre.

El NOFC ha estat elaborat per l’Equip Directiu amb l’aportació de criteris i propostes per part del claustre i amb el suport del Consell Escolar, d’acord amb la normativa vigent.

Així doncs, aquest document és l’instrument regulador de la vida interna del centre, que concreta els següents fonaments:
1- les relacions entre els diferents sectors que formen part de la comunitat educativa.
2- plasma normes i/o pautes a seguir per tots/es aquells/es que participen en el procés educatiu dels alumnes del centre.
3- garanteix, al mateix temps, els drets i deures que la legislació vigent preveu.

Normativa reguladora

– Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

– Llei Orgànica 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació.