Documents de centre

Els documents de centre ens permeten organitzar l’escola per donar resposta a totes les necessitats normatives, organitzatives i pedagògiques.

Aquests documents estan el·laborats, seguint les pautes marcades pel Departament d’Educació,  per l’Equip Directiu en col·laboració amb el Claustre sent aprovades pel Consell Escolar. Hi ha documents que han de ser públics per a poder ser consultats per tota la comunitat educativa i altres son d’ús intern de l’escola.