Descripció de l’etapa

El cicle d’Educació Infantil està composat per 8 mestres: 6 tutores, una TEI (Tècnica d’Educació Infantil) i la secretària que fa la Psicomotricitat. Reforcen el cicle una mestra d’Educació Especial i algun especialista de primària segons el curs escolar.

L’educació musical del cicle la fa l’especialista de Música, 1 hora setmanal a cada aula. Els mestres especialistes de Llengua estrangera-Anglès realitzen una hora setmanal d’aquesta llengua a les aules de P5. Dos matins fan el “good morning” de manera lúdica. També a l’ambient artístic es parla en anglès.

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament global dels infants fent especial incidència en les deu capacitats següents:

 1. Identificar-se com a persona tot sentint seguretat i benestar emocional, coneixent el propi cos, les seves necessitats i possibilitats, els hàbits de salut, i guanyant confiança en la regulació d’un mateix.
 2. Ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma, resolent situacions quotidianes amb actitud positiva i superant les dificultats.
 3. Sentir que es pertany a un grup, participant-hi activament i utilitzant els hàbits, actituds, rutines i normes pròpies.
 4. Aprendre amb i a través dels altres, gaudir de la relació i integrar-se en el grup tot establint relacions afectives positives amb actituds d’empatia i col·laboració i intentant resoldre conflictes de manera pacífica.
 5. Observar i experimentar en l’entorn proper amb curiositat i interès, interpretant-lo i fent-se preguntes que impulsin la comprensió del món natural, social, físic i material.
 6. Conèixer experiències, històries i símbols de la cultura pròpia del país i de la d’altres companys i companyes, generant actituds de confiança i respecte per les diferències i valorant les relacions socials i afectives que s’hi estableixin.
 7. Representar i evocar aspectes de la realitat viscuda, coneguda o imaginada i expressar-los mitjançant les possibilitats simbòliques que els ofereix el joc i altres formes de representació.
 8. Comprendre les intencions comunicatives d’altres infants i persones adultes i expressar-se mitjançant la paraula, el gest i el joc.
 9. Desenvolupar habilitats de comunicació, expressió, comprensió i representació per mitjà dels llenguatges corporal, verbal, gràfic, musical, audiovisual i plàstic; iniciar el procés d’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, de les habilitats matemàtiques bàsiques i de l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 10. Aprendre i gaudir de l’ aprenentatge, pensar i crear, qüestionar-se coses, fer-les ben fetes, plantejar i acceptar la crítica i fer créixer el coneixement d’una manera cada vegada més estructurada.

Per a fer-ho centrarem la nostra atenció, molt especialment, en tot el que fa referència a l’ADAPTACIÓ, ELS HÀBITS, L’ESFORÇ I EL JOC.

La metodologia de treball a Educació Infantil a la nostra escola és la següent:

 • Treball per Projectes: és el tractament d’unitats temàtiques elegides lliurement pels alumnes i tractades mitjançant una metodologia globalitzadora emmarcada dins la teoria constructivista de l’aprenentatge.  Els projectes propicien que les activitats d’aprenentatge es realitzin amb un alt grau de motivació. Els alumnes s’impliquen i es responsabilitzen del seu propi aprenentatge i, el que és més important, que aprendre tingui un sentit. Requereix la recerca d’informació en diferents disciplines o matèries. Afavoreix la comunicació, la cooperació i les habilitats socials. L’objectiu és aprendre estratègies per resoldre problemes, potenciar l’autonomia i manejar la informació (cercar, organitzar, difondre,…). Cada any les aules canvien de nom.  Escollim un tema transversal per tota l’educació infantil i a partir d’aquí treballarem el projecte del nom de la classe.
 • Murris: els Murris dóna nom a un conjunt de materials per a l’aprenentatge de la lectoescriptura mitjançant el treball de la consciència fonològica. Aquest projecte s’inicia a P4 i finalitza a 1r. El material consta de dotze contes, les làmines dels diferents sons i tres guies didàctiques pels mestres. Els dotze contes tenen com a protagonistes tres nens, dues nenes i un gos, que acompanyen els lectors a visitar uns mons plens de màgia i fantasia. El material dona la possibilitat de treballar la llengua des d’una perspectiva global i també analítica, sempre parlant d’una vessant fonètica.
 • Experimentació/ manipulació; es fan tot tipus d’activitats manipulatives i sensorials. Els infants de 0 a 6 anys aprenen pels sentits i a través del moviment. És per aixó que el nostre dia a dia es basa en manipular objectes, fer experiments, moure’ns, tocar, tastar, olorar, crear…i molts altres moments amb oportunitats per tal que vagin coneixent el món que els envolta i aprenguin d’una manera vivencial, lliure i adequada a la seva edat i interès.
 • Llibretes viatgeres; a cada nivell es fa una llibreta que fa de mitjançera entre família- escola i l’objectiu és desenvolupar l’expressió oral. P3 llibreta de les famílies, a P4 el protagonista de la setmana, i a P5 la llibreta de les emocions amb el Monstre de colors.

 

 • Desdoblaments de psicomotricitat i art; partim el grup en aquestes dues àrees per poder treballar de manera més individualitzada i atendre millor als infants. La psicomotricitat la fan descalços.

 

 • Grafisme; treballem el grafisme de manera creativa per tal de desenvolupar la motricitat fina. Tenim una programació clara i sequenciada on respectem el ritme maduratiu de cada infant i el moment en el qual es troben. Tenim molta cura en els estris que utilitzem per fer grafisme. L’escriptura de lletres l’introduim a P5. A P3 i P4 treballem tots els mecanismes previs per arribar a poder escriure correctament. Fem la base per desenvolupar tot tipus d’habilitats i estratègies que ajudaran a una millor escriptura i tot el que amb ella comporta: força als dits, moviment de canell, lateralitat, prensió d’estris, preddominancia d’ull i mà…

 

 • Moviment: cada matí, o un moment durant el dia, es fan una sèrie de moviments amb el cos per treballar la lateralitat, coordinació, reflexes… i d’aquesta manera anar desenvolupant habilitats necessàries per a la vida i per la lectoescriptura.

 

 • Ambients d’aprenentatge; són 10 espais de joc diferents on els infant hi juguen lliurement durant dues tardes a la setmana. Són: ioga, artístic, sensorial, creatiu, llum i foscor, simbòlic, teatral, exterior, geomètric i psico/dansa. Es segueixen una sèrie de consignes i la mestra fa de guia. El joc és lliure.

 

 • Racons de joc: una tarda setmanal, els infans de cada nivell poden anar a jugar a les dues aules, les portes queden obertes i tenen llibertat d’escollir a allò que volen jugar.