Educació Especial

La mestra d’educació especial és la que atén de manera individual o en petit grup, dins o fora de l’aula, segons l’activitat a realitzar als alumnes amb NEE i també alumnes que necessiten reforç o alumnes de nova incorporació.

Per respondre a les necessitats de tot l’alumnat, inclòs el que manifesta més dificultats per aprendre i també el que té altes capacitats intel·lectuals, es contempla una programació amb les adaptacions necessàries. Es programen les unitats didàctiques amb diferents graus de dificultat o s’amplien les activitats. L’avaluació es fa segons els objectius i activitats proposades.

També es tasca seva:

▪ Recollir les demandes d’atenció de les reunions d’avaluació.

▪ Fer una prova a l’alumnat nouvingut.

▪ Organitzar l’horari d’atenció a l’alumnat, amb l’assessorament de la cap d’estudis.

▪ Programar les activitats d’aprenentatge i fer l’avaluació de l’alumnat,  conjuntament  amb els/les tutors/es.

▪ Col·laborar amb els tutors/es per l’elaboració de Plans Individuals i Plans de treball específics .

▪ Participar en les reunions de la Comissió d’atenció a la diversitat. (CAD)

▪ Elaborar i actualitzar la carpeta d’aula de l’alumnat d’EE.

▪ Participar en les reunions que ho requereixin dels tutors/es amb les famílies, així com mantenir entrevistes amb professionals externs.

▪ Ampliar el material didàctic  de l’aula.