Descripció del CS

El Cicle Superior inclou els cursos de cinquè i sisè. En aquesta etapa els infants avancen en els coneixements abstractes propis de l’edat  i per tant, el treball escolar se centrarà, bàsicament, en potenciar els aspectes organitzatius, de responsabilitat i d’autonomia, així com  en incentivar l’esperit crític.

Els aprenentatges giren al voltant de tres eixos fonamentals: habilitats lingüístiques, coneixement i interacció amb l’entorn natural i social, i raonament lògic, sempre buscant l’aprenentatge significatiu.

Algunes de les activitats més característiques que es realitzen en aquest cicle són:

Habilitats lingüístiques.

 • Apadrinament lector amb els alumnes de primer.
 • Conta contes (amb els alumnes d’Educació Infantil).
 • Exposicions orals intercicle.
 • Diaris dels bons moments. (Recull individual escrit dels bons moments de la setmana)
 • Treball metodològic de totes les tipologies textuals contemplades en el projecte lingüístic de l’escola.
 • Lectura diària, expressiva i comprensiva.
 • Certamen de Lectura en veu alta. Participació en el concurs de lectura en veu alta de Catalunya.
 • Vocabulari (glossari-llibretes, dossiers)
 • Activitats de motivació (gran dictat, jocs d’expressió oral, embarbussaments,…)

Habilitats lògico-matemàtiques

 • Emfasització en el procés de resolució problemes de tipologia diversa.
 • Apropament de la matemàtica a les situacions de la vida quotidiana.
 • Activitats de motivació variades (concursos matemàtics, certàmens de problemes, construcció de figures geomètriques,…)

 

Coneixement i interacció amb l’entorn natural i social

 • Aplicació del mètode científic.
 • Tècniques d’estudi i adaptació de la informació.
 • Llibreta d’apunts.
 • Organització del treball escolar: entrevista individual i tutoria, organització del material propi i col·lectiu, responsabilitat i autonomia a través dels coordinadors de petit grup i càrrecs d’aula, organització del treball individual i estudi.
 • Activitats de teatre.
 • Activitats de comiat de primària  (memòries escolars, teatre, colònies ludicoesportives, acte d’acomiadament de tota la comunitat escolar)
 • Intercanvis esportius amb altres centres escolars de la comarca.
 • Treball interdisciplinari.