El Nostre PEC (Projecte Educatiu de Centre)

L’ ESCOLA JACINT VERDAGUER
L’escola Jacint Verdaguer és una escola pública. És una escola catalana, inclusiva,
laica, respectuosa amb la pluralitat, compromesa amb l’entorn i el medi ambient, i
amb una llarga tradició democràtica.
Som un centre d’innovació i renovació en competència lectora. Això vol dir que es
potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg
de l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el
desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la
competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar
amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta (vegeu l’apartat corresponent
en el que s’explica el projecte)
Som una escola acollidora, on la coeducació és fonamental; compromesa amb una
educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte als drets individuals i
col·lectius entre tots els components de la comunitat educativa. Tenim la sort de ser
una escola diversa i considerem important el foment de la interculturalitat per tal de
contribuir a la cohesió i enriquir social i culturalment a tota la comunitat educativa;
és cabdal per nosaltres promoure l’equitat i la inclusió amb la finalitat de garantir
l’escolarització de qualitat de tot l’alumnat.
Creiem que tots l’alumnat han de tenir possibilitats i experiències d’èxit, i que
l’escola ha de tenir expectatives altes vers ells, és a dir, ha de potenciar el
desenvolupament de les seves capacitats i talents. Cal partir de la realitat de
cadascun emprant metodologies actives basades en la manipulació, el treball en
equip, l`ús de les TAC, el diàleg, la participació i l’esperit crític. L’escola ha de
desenvolupar la capacitat comunicativa.
.Vegeu el document complet.