El Nostre PEC (Projecte Educatiu de Centre)

L’ ESCOLA JACINT VERDAGUER
L’escola Jacint Verdaguer és una escola pública. És una escola catalana, inclusiva,
laica, respectuosa amb la pluralitat, compromesa amb l’entorn i el medi ambient, i
amb una llarga tradició democràtica.
Som un centre d’innovació i renovació en competència lectora. Això vol dir que es
potencia la lectura sistemàtica en totes les àrees i matèries del currículum al llarg
de l’escolaritat bàsica per augmentar la competència comunicativa i lingüística i el
desenvolupament de l’hàbit lector dels infants i joves, sense oblidar que la
competència lectora és la base de molts aprenentatges i un requisit per participar
amb èxit en bona part dels àmbits de la vida adulta (vegeu l’apartat corresponent
en el que s’explica el projecte)
Som una escola acollidora, on la coeducació i l’equitat de gènere són fonamentals; compromesa amb una
educació en valors, fomentant la solidaritat i el respecte als drets individuals i
col·lectius entre tots els components de la comunitat educativa. Tenim la sort de ser
una escola diversa i considerem important el foment de la interculturalitat per tal de
contribuir a la cohesió i enriquir social i culturalment a tota la comunitat educativa;
és cabdal per nosaltres promoure l’equitat i la inclusió amb la finalitat de garantir
l’escolarització de qualitat de tot l’alumnat.
Creiem que tot l’alumnat ha de tenir possibilitats i experiències d’èxit, i que
l’escola ha de tenir expectatives altes vers ell, és a dir, ha de potenciar el
desenvolupament de les seva capacitat i talent. Cal partir de la realitat de
cadascun emprant metodologies actives basades en la manipulació, el treball en
equip, l`ús de les TAC, el diàleg, la participació i l’esperit crític. L’escola ha de
desenvolupar la capacitat comunicativa.
.Vegeu el document complet.