Trets d’identitat

  • Escola democràtica. Fonamentada en la participació activa de tots els sectors de la Comunitat Educativa, i que promou valors de diàleg .
  • Escola innovadora, progressista, que s’adapta a la realitat canviant de la nostra societat i on s’estimuli l’esforç i el treball ben fet.
  • Escola Oberta a l’Entorn, on els alumnes es formin per ser ciutadans amb esperit crític, solidaris i responsables. Una escola que aculli tot el que l’entorn pot aportar i posi a l’abast de l’entorn tot el que pot oferir.
  • Escola Compromesa amb la cultura i amb la llengua catalana, que formi ciutadans que estimin el país a partir del coneixement de la realitat, desenvolupant valors de participació i cooperació.
  • Escola on la coeducació sigui una realitat: que hi hagi un treball comú i conscient que permeti la igualtat de drets i deures, en oportunitats i obligacions entre tots els nens i nenes.
  • Escola Acollidora, creant un sentiment de pertinença al grup i al centre per part de tots els membres de la Comunitat Eucativa, on tothom pugui ser escoltat i participar de la vida escolar.
  • Escola Inclusiva, on l’atenció a la diversitat respongui a les necessitats individuals, i el respecte i la col.laboració amb l’altre sigui l’eix vertebrador d’un aprenentatge significatiu i funcional.
  • Escola formadora, formació integral d’alumnes, tenint en compte totes les dimensions que configuren la personalitat, formació de mestres per elaborar propostes innovadores i formació de pares.
  • Escola Oberta , a la participació i col.laboració amb les famílies, estaments municipals, altres centres educatius i serveis externs.
  • Escola Integradora, que garanteix l’acollida i la inclusió d’alumnat amb capacitats diferents i de procedència diversa, on el repte i la justícia siguin valors compartits per tota la Comunitat.