SEP

Alumnes que han de rebre Suport Escolar Personalitzat.

  • Alumnat que presenta endarreriments o retards d’aprenentatge en:
    • L’adquisició del procés de lectoescriptura
    • L’assoliment d’habilitats matemàtiques
    • L’adquisició d’hàbits de treball, d’organització i d’estudi.
  • Alumnat amb altes capacitats que necessita una atenció singularitzada

Es realitza, en horari no lectiu,  per l’alumnat de 6è i 2n de Primària els dilluns i dimecres de 8:30 a 9:00h. , impartit per tutores del propi curs.
Els infants als quals se’ls hi proposi quedar-se ha de mostrar actitud de treball .
Els grups que es formaran podran ser variables, podent entrar i /o sortir segons les tutores i l’equip directiu ho consideri, per tal de que sigui una activitat profitosa per a l’alumne.