Plans de centre

SERVEI D’ACTIVITATS ESPORTIVES (SAE)

 • El SAE organitza cada curs a l’escola activitats esportives, de 16:30 a 17:30 h.
 • S’enviarà informació sobre dates i horaris dels diferents cursos.

 

PLA CATALÀ D’ESPORT A L’ESCOLA

 • Des de fa dos cursos participem en el Pla Català d’Esport a l’Escola. Aquest Pla pretén posar a l’abast de tots els alumnes de primària i secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives, i aprofitar el gran potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica dels nostres infants i joves.
 • Aquestes activitats s’organitzaran conjuntament amb l’AMPA.

 

PLA D’ENTORN

 • A fi d’aconseguir l’educació integral de l’alumnat i promoure la cohesió social, mitjançant l’educació intercultural i la consolidació del català com a llengua d’ús social, es realitzen activitats a nivell municipal.
 • Puntualment rebreu informació de les activitats.

 

PLA D’ACOLLIDA I D’INTEGRACIÓ

 • Donar pautes per al procés d’integració de l’alumnat a l’aula i al centre
 • Afavorir l’acollida de qualsevol membre de la Nostra comunitat educativa i facilitar l’escolarització de tot l’alumnat.
 • Afavorir l’adaptació del nen/a a l’escola
 • Afavorir l’establiment d’una relació de cooperació i diàleg entre l’escola i els pares.
 • PLA D’ABSENTISME
 • Prevenir , detectar i controlar l’absentisme escolar.
 • Vetllar per que es faci un bon seguiment dels casos d’abstentisme escolar.
 • PLA TAC
 •  Impulsar la utilització de les TIC tant a l’aula com als espais conjunts ( aula informàtica, biblioteca, aula música, aula multiusos infantil, etc.
 • Crear pàgina Web del centre i blogs per a cada cicle per tal de donar informació a les famílies.

 

PLA “ JUGUEM NET, L’ANELLA”

 • Educar els nostres alumnes en el respecte al medi ambient.

 

PLA DE CONVIVÈNCIA

 • Desenvolupar actituds contràries a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
 • Afavorir la convivència i la resolució de conflictes.
 • Utilitzar la mediació en cas de conflictes personals o grupals
 • Desenvolupar actituds contràries a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
 • Afavorir la convivència i la resolució de conflictes.
 • Utilitzar la mediació en cas de conflictes personals o grupals