Programa ScratchMaths

L’alumnat de cinquè del MiP participa en una prova pilot que ofereix el “Ministerio de Educación y
Formación Profesional“.

La primera fase consisteix en una formació dirigida a la docent en què treballant amb un conjunt de recursos oberts, formats per vídeos, presentacions i fitxes es facilita la incorporació de la programació amb Scratch 3.0 com a recurs transversal en l’àrea de matemàtiques, millorant així l’adquisició de la competència matemàtica.
La segona fase és d’aplicació a l’aula. L’objectiu és que mentre l’alumne desenvolupa el pensament computacional mitjançant activitats de programació amb el nou llenguatge d’Scratch 3.0, treballa i manipula diferents conceptes matemàtics de manera pràctica, millorant l’adquisició d’aquests.

La idea clau d’aquest projecte és l’avaluació. Per això, es durà a terme una valoració dels coneixements abans de començar el programa i una altra posterior, per així poder conèixer l’impacte d’aquest projecte en els continguts matemàtics treballats.

Així que….COMENCEM a pensar!