Metodologia

La metodologia educativa es fomenta en 8 pilars:

  • Un enfocament constructivista de l’aprenentatge. Creiem que és fonamental la relació dels aprenentatges i la vida.
  • Metodologia activa. L’alumne ha de ser l’autèntic protagonista del seu aprenentatge sempre orientats i estimulats pels educadors.
  • Ensenyament en la diversitat. Procurem donar en tot moment un tractament personalitzat al màxim, contemplant el moment maduratiu en què es troba l’alumne.
  • Entenem que en la societat de la informació i el coneixement, els mestres hem d’educar els nostres alumnes per a l’aprofitament dels recursos que les tecnologies ens ofereixen.
  • Idiomes com a eix fonamental per a restar oberts al món.
  • L’increment de l’autonomia de l’alumne i el treball en equip. Diferents tipus d’agrupament: mig grups a infantil i grups flexibles a primària. El treball per projectes de manera global ens permet treballar integrant totes les àrees: matemàtiques, llengua castellana, llengua catalana, medi natural i social, llengua estrangera, etc. Així desenvolupem i consolidem l’adquisició de les competències bàsiques.
  • Desenvolupament intern de la personalitat.
  • Desenvolupament integral mitjançant els diferents àmbits expressius: expressió corporal, expressió musical, expressió oral i expressió artística.