PEC

La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (article 91), estableix que tots els centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar d’un projecte educatiu.

Els centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema educatiu que s’estableixen a l’article 2 de la Llei 12/2009. A més, els centres de titularitat pública han d’incloure els principis específics que s’estableixen a l’article 93 de la Llei.

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dona sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixin les competències bàsiques i el màxim aprofitament educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l’àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu.

El projecte educatiu del centre és el document estratègic marc de la institució escolar que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, organitzatiu, de gestió econòmica i de gestió de personal, que s’adapta a la realitat dels alumnes i a l’entorn. En aquest sentit, concreta, interpreta i aplica les previsions de la normativa vigent als trets característics del centre, d’acord amb les necessitats educatives dels alumnes i dels objectius del centre.

El projecte de direcció, tal com estableix l’article 23 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, ha d’ordenar el desplegament i l’aplicació del PEC durant el seu període de vigència.

 

El projectes educatiu de centre en els instituts-escola

Els centres que ens hem transformat en instituts escola hem de modificar el PEC actual, per adaptar-lo a la nova tipologia de centre, tenint en compte els criteris següents:

  • El projecte educatiu de centre ha de ser únic i coherent amb una visió de centre complet, que doni sentit al període 3-16 anys, a partir de projectes i activitats on interaccionin els alumnes de diverses edats, tot respectant les especificitats pròpies de les etapes educatives.
  • La participació com a estratègia ha de permetre visualitzar el projecte del centre com un document compartit per tota la comunitat educativa.
  • Cal establir els diferents rols dels alumnes de primària i secundària atenent als seus diferents estadis evolutius.
  • Cal organitzar interaccions d’aula amb els professors dels dos cossos docents, atenent a criteris d’especialitat o experiència.
  • Cal considerar l’atenció als alumnes i a les famílies com un aspecte important i diferencial.
  • Cal organitzar el centre amb un únic claustre i treball transversal.
  • Cal organitzar l’horari general dels professors (claustres, coordinacions, activitats de formació i d’altres) dins de les hores no lectives de permanència al centre o dins de les que formen part de l’horari laboral, però que no s’han de fer necessàriament al centre.

 

D’acord amb el compliment de la normativa vigent, us fem a mans del PEC de l’escola Baldomer Solà a l’espera de poder fer públic, tan aviat com sigui possible, el nostre nou Projecte educatiu.