Consell escolar

El consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern del centre i l’encarregat de fer el seguiment i l’avaluació general de les seves activitats.
Dins del termini establert per la normativa vigent la direcció del centre constitueix el consell escolar i les seves comissions. Els membres del consell escolar, en representació dels diferents sectors de la comunitat educativa, seran renovats en els terminis fixats en la normativa vigent del Departament d’Educació.

Correspon al consell escolar:

a) Participar en l’aprovació del projecte educatiu i les seves modificacions. El consell escolar ha de ser consultat pel director/a de manera preceptiva per valorar la proposta del projecte educatiu i manifestar el seu suport amb una majoria de tres cinquenes parts dels seus membres.
b) Participar en l’aprovar de la programació anual del centre, de les normes de funcionament i de la gestió econòmica del centre. El consell escolar ha de ser consultat de manera perceptiva per valorar cada una de les propostes i manifestar el seu suport per majoria simple dels membres.
c) Avaluar l’aplicació del projecte educatiu i de les seves modificacions així com de la resta de documents de gestió de centre.
d) Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre amb entitats i institucions.
e) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
f) Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
g) Intervenir en la resolució de conflictes i, si s’escau, revisar les sancions als alumnes, utilitzant els mecanismes establerts en aquest reglament.
h) Aprovar les directrius per a les activitats escolars complementàries i extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
i) Aprovar els criteris generals pel funcionament del servei de menjador, les seves quotes i avaluar-ne el resultat.
j) Aprovar els criteris de funcionament i la memòria anual del projecte de socialització i fer-ne el seguiment.
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

 

Composició del consell escolar:

  • La directora del centre, que el presideix.
  • La cap d’estudis del centre.
  • Un o una representant de l’associació de pares i mares.
  • Un o una representant de l’Ajuntament.
  • 3 mestres elegits pel claustre.
  • 4 pares o mares de l’alumnat elegits entre ells.
  • Un membre del personal d’administració i Serveis
  • El secretari del centre
  • Un membre del PAE

A l’institut-escola Baldomer Solà, l’actual composició del Consell Escolar és la següent.