Espais i propostes

El curs 2019-20 els infants de les comunitats de grans i joves conviuran i treballaran conjuntament en sis espais: Oficis, comunicació, centífic-tecnològic, cos i moviment, matemàtic i artístic. Actualment, des de l’equip docent, els estem dissenyant específicament per al nostre alumnat. A mesura que vagin agafant forma anirem compartint més informació en aquest apartat.  Cada espai estarà ubicat en una aula diferent i té docents de referència.

Els espais ofereixen un temps d’aprenentatge on la dinàmica que es crea permet desenvolupar propostes de recerca pautades que es poden realizar individualment o en petit grup segons la complexitat de la proposta. Als espais es promou el treball col·laboratiu on l’aprenentatge es construeix conjuntament amb d’altres.

Els infants disposen a cada espai d’unes caixes amb propostes concretes guiades, a partir de les quals, investigant i experimentant accediran al coneixement i al desenvolupament de les seves capacitats i l’adquisició de les competències. A cada espai hi ha caixes diferents i cada caixa inclou la proposta i el material necessari per a realizar-la. El disseny de cada proposta fa una mirada globalitzadora del curriculum d’educació primària.

El treball de les caixes requereix una planificació i organització per part dels l’infants. La gestió del temps i el compromís en la realització de tasques, són aspectes que aprendran a resoldre els nens i nenes. En acabar la caixa cada infant avalua el seu propi treball.

Seguiu amb atenció aquest apartat perquè s’anirà compartint l’essència del nostre centre.