Proves Oxford

Acredita el teu nivell d’anglès amb l’Escola Assís i Oxford University Press

A partir d’ara, pots certificar el teu anglès en els nivells A2, B1 i B2, d’acord amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (MCERL). Per fer-ho, oferim la possibilitat d’examinar-te de les 4 competències acreditades (reading, listening, speaking i writing) de forma conjunta o per separat, amb el corresponent informe de resultats d’Oxford University Press. Les proves són 100% on-line i es realitzen a la pròpia escola d’acord amb el calendari de convocatòries previstes. Després, la prova s’envia a Anglaterra per a la seva correcció i en 14 dies els resultats ja estan disponibles.

A continuació us detallem els certificats d’anglès que es podran obtenir a l’escola, tant per a l’alumnat (de 12 a 16 anys), familiars, antics alumnes i pel públic en general:

  • Nivell A2: aquesta titulació acredita la capacitat de comunicar-se en anglès en situacions simples i quotidianes. Aquesta prova avalua la comprensió de lectura i expressió escrita, la comprensió auditiva i l’expressió oral.
  • Nivell B1: avalua que el domini dels aspectes fonamentals de l’anglès i si es tenen les destreses lingüístiques necessàries per al seu ús quotidià. La prova consta dels exàmens de comprensió de lectura i expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral.
  • Nivell B2: aquesta prova demostra les destreses lingüístiques necessàries per viure i treballar de manera independent en un país de parla anglesa, així com estudiar cursos impartits en anglès. Les parts de les quals consta aquesta prova són: comprensió de lectura i ús de la llengua, expressió escrita, comprensió auditiva i expressió oral.

Aquests títols estan reconeguts a nivell universitari i per la majoria d’institucions educatives.

Preus

EXAMEN COMPLET (4 competències) EXAMEN D’ALGUNA COMPETÈNCIA*
Alumnes i antics alumnes escola 100€ 55€
Famílies de l’escola 130€ 70€
Públic en general 140€ 90€

 

                    • Alguna de les següents competències: reading, listening, speaking i writing (una o algunes)

Aquests preus estan calculats sobre les taxes pròpies de la Universitat d’Oxford i les despeses de gestió de l’escola.

Requisits

Per a la realització de la prova, caldrà:

   • Presentar DNI original el dia de l’examen
   • Arribada al centre 30 min. abans de l’inici de l’examen
   • No es podrà accedir a l’aula d’examen un cop iniciada la prova.
   • Efectuar el pagament a secretaria 15 dies abans de la realització de la prova.

Convocatòries*

*Convocatòries supeditades a les restriccions sanitàries vigents en el moment de realització de la prova

    • 12 d’abril de 2021, de 17,30 a 19.30h
    • 14 de juny de 2021, de 17.30 a 19.30h

Inscripció

Podeu omplir el següent formulari.