Documents de centre

La Programació General Anual de Centre. (PGAC)

La programació general anual de centre és el document que recull la planificació general d’una escola per a un curs escolar.

La PGA de centre és un instrument de planificació que serveix per preveure, desenvolupar i controlar les activitats que cada centre fixa per a cada curs escolar.

La programació general anual desplega els objectius del projecte educatiu, de manera que ha de ser coherent amb aquest projecte. És un document a curt termini i el contingut s’ha d’estructurar de manera que, en finalitzar el curs, es pugui avaluar i transcriure en la memòria anual. L’avaluació de la PGA ens ajudarà a detectar les necessitats pendents i sobre aquesta base podrem elaborar la memòria del centre i la programació per al proper curs

el d’aquest curs escolar el podeu trobar aquí

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NFOC)

Les NOFC contenen els elements relacionats amb l’estrucutra organitzativa del centre com ara les funcions atribuïdes al claustre, l’estructura i funcions dels òrgans de coordinació docent i tutoria. També els criteris i mecanismes pedagògics, els procediments organitzatius i altres elements de l’organització i funcionament. 

Les NOFC han de regular aspectes relacionats ambla participació  de la comunitat escolar en la vida del centre i han de concretar les normes de convivència i l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, i la definició de les faltes lleus dels alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores.

Els projectes i programes d’innovació que el centre desenvolupa també han de quedar recollits en les NOFC i especialment les concrecions organitzatives i els processos que es duran a terme per possibilitar l’aplicació, la implementació, el seguiment i l’avaluació corresponent.

el d’aquest curs escolar el podeu trobar aquí

La Memòria Anual de Centre(MAC)

Els centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya o que imparteixen ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics recullen en la memòria anual, que ha d’estar elaborada com a molt tard el 30 de setembre, l’avaluació de l’assoliment dels objectius que s’han previst en la programació general anual, d’acord amb els criteris, els indicadors i els procediments d’avaluació definits en el projecte educatiu del centre.

El consell escolar supervisa i avalua el desenvolupament de la programació anual, en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu, i dels resultats que se n’obtenen, que han de quedar recollits en la memòria anual.

El director o directora ha de promoure processos participatius per a l’avaluació de la programació anual, la formulació de propostes de millora i n’ha d’informar la comunitat escolar.

el del curs escolar anterior 18-19 el podeu trobar aquí

El projecte Lingüísitc (PLC)

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Els centres públics i els centres privats concertats elaboren el projecte lingüístic, que forma part del projecte educatiu de centre.

aquest document el podeu trobar aquí

El projecte de convivència (PdC)

El Projecte de convivència és un instrument de gestió que reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa, de forma integral i global, per capacitar l’alumnat i la comunitat educativa en tres línies d’intervenció:

— Accions proactives, afavoridores de la convivència perquè contribueixen a crear un bon clima escolar, ajuden l’alumnat a ser competent en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món, i propicien l’èxit acadèmic, personal, social i laboral.

— Resolució de conflictes per abordar de forma efectiva les inevitables tensions quotidianes i proposar accions i protocols per a la reconciliació entre les parts, reparar els danys i establir les bases per evitar-ne la repetició.

— Un marc organitzatiu que gestioni, faciliti, articuli i doni sentit tant a les actuacions com als processos, com també que potenciï un clima participatiu, positiu i creatiu.

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.

aquest document el podeu trobar aquí