INFANTIL

És l’etapa educativa no obligatòria que s’imparteix als infants de 0 a 6 anys i s’organitza en dos cicles de tres cursos:

  • primer cicle o primera infància (de 0 a 3 anys) (escola bressol)
  • segon cicle o primer ensenyament (de 3 a 6 anys) (parvulari)

Els centres que imparteixen exclusivament el primer cicle d’educació infantil són els que s’anomenen llars d’infants o escoles bressol.

També hi ha centres on s’imparteixen els dos cicles d’educació infantil (de 0 a 6 anys) i també la formació obligatòria (primària de 6-12 anys i secundària de 12-16 anys).

Més informació

Estudiar a CatalunyaEducació infantil de primer cicle

Continguts educatius

La competència sobre la determinació dels continguts educatius del primer cicle l’educació infantil a Catalunya és, segons l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, exclusivament de la Generalitat de Catalunya.

El primer cicle de l’educació infantil s’organitza d’acord amb els principis d’educació inclusiva i coeducadora. S’ha de posar una atenció especial a la diversitat dels infants, a la detecció precoç de les necessitats educatives específiques, a la intervenció en les dificultats de desenvolupament, tan bon punt es detectin, i a la cooperació estreta entre els centres i les famílies.

La finalitat de l’educació infantil és contribuir al desenvolupament emocional i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.

L’acció educativa ha de permetre:

  • el desenvolupament afectiu,
  • el creixement personal dels infants,
  • la formació d’una imatge positiva i equilibrada d’ells mateixos,
  • el descobriment de l’entorn, de les possibilitats del seu propi cos, del moviment i dels hàbits de control corporal, perquè actuïn cada vegada d’una manera més autònoma,
  • la possibilitat d’experimentar, de relacionar-se i de comunicar-se amb les altres persones, infants i persones adultes, per mitjà dels diferents llenguatges, establint vincles i relacions amb les corresponents pautes elementals de convivència, de relació i de respecte al principi de no-discriminació.

Font: Departament d’Ensenyament