Documents de centre

La Programació General Anual de Centre. (PGAC)

La programació general anual de centre és el document que recull la planificació general d’una escola per a un curs escolar.

La PGA de centre és un instrument de planificació que serveix per preveure, desenvolupar i controlar les activitats que cada centre fixa per a cada curs escolar.

La programació general anual desplega els objectius del projecte educatiu, de manera que ha de ser coherent amb aquest projecte. És un document a curt termini i el contingut s’ha d’estructurar de manera que, en finalitzar el curs, es pugui avaluar i transcriure en la memòria anual. L’avaluació de la PGA ens ajudarà a detectar les necessitats pendents i sobre aquesta base podrem elaborar la memòria del centre i la programació per al proper curs

el d’aquest curs escolar el podeu trobar aquí

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NFOC)

Les NOFC contenen els elements relacionats amb l’estrucutra organitzativa del centre com ara les funcions atribuïdes al claustre, l’estructura i funcions dels òrgans de coordinació docent i tutoria. També els criteris i mecanismes pedagògics, els procediments organitzatius i altres elements de l’organització i funcionament. 

Les NOFC han de regular aspectes relacionats ambla participació  de la comunitat escolar en la vida del centre i han de concretar les normes de convivència i l’aplicació de mesures per a la promoció de la convivència i dels mecanismes de mediació, i la definició de les faltes lleus dels alumnes i l’establiment de mesures correctores i sancionadores.

Els projectes i programes d’innovació que el centre desenvolupa també han de quedar recollits en les NOFC i especialment les concrecions organitzatives i els processos que es duran a terme per possibilitar l’aplicació, la implementació, el seguiment i l’avaluació corresponent.

el d’aquest curs escolar el podeu trobar aquí

La Memòria Anual de Centre(MAC)

Els centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya o que imparteixen ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics recullen en la memòria anual, que ha d’estar elaborada com a molt tard el 30 de setembre, l’avaluació de l’assoliment dels objectius que s’han previst en la programació general anual, d’acord amb els criteris, els indicadors i els procediments d’avaluació definits en el projecte educatiu del centre.

El consell escolar supervisa i avalua el desenvolupament de la programació anual, en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu, i dels resultats que se n’obtenen, que han de quedar recollits en la memòria anual.

El director o directora ha de promoure processos participatius per a l’avaluació de la programació anual, la formulació de propostes de millora i n’ha d’informar la comunitat escolar.

el del curs escolar anterior 18-19 el podeu trobar aquí

El projecte Lingüísitc (PLC)

El projecte lingüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el centre educatiu.

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana, les diferents opcions amb referència a les llengües estrangeres i els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.

Els centres públics i els centres privats concertats elaboren el projecte lingüístic, que forma part del projecte educatiu de centre.

aquest document el podeu trobar aquí