Projecte de Convivència

El Projecte de convivència és un instrument de gestió que reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa, de forma integral i global, per capacitar l’alumnat i la comunitat educativa en tres línies d’intervenció:

— Accions proactives, afavoridores de la convivència perquè contribueixen a crear un bon clima escolar, ajuden l’alumnat a ser competent en la relació amb si mateix, amb els altres i amb el món, i propicien l’èxit acadèmic, personal, social i laboral.

— Resolució de conflictes per abordar de forma efectiva les inevitables tensions quotidianes i proposar accions i protocols per a la reconciliació entre les parts, reparar els danys i establir les bases per evitar-ne la repetició.

— Un marc organitzatiu que gestioni, faciliti, articuli i doni sentit tant a les actuacions com als processos, com també que potenciï un clima participatiu, positiu i creatiu.

Aquestes accions poden anar adreçades a la millora de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en el benentès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.

aquest document el podeu trobar aquí