Programació General Anual de Centre

La Programació General Anual de Centre. (PGAC)

La programació general anual de centre és el document que recull la planificació general d’una escola per a un curs escolar.

La PGA de centre és un instrument de planificació que serveix per preveure, desenvolupar i controlar les activitats que cada centre fixa per a cada curs escolar.

La programació general anual desplega els objectius del projecte educatiu, de manera que ha de ser coherent amb aquest projecte. És un document a curt termini i el contingut s’ha d’estructurar de manera que, en finalitzar el curs, es pugui avaluar i transcriure en la memòria anual. L’avaluació de la PGA ens ajudarà a detectar les necessitats pendents i sobre aquesta base podrem elaborar la memòria del centre i la programació per al proper curs

el d’aquest curs escolar el podeu trobar aquí