Memòria Anual de Centre

Els centres que conformen el Servei d’Educació de Catalunya o que imparteixen ensenyaments postobligatoris sostinguts amb fons públics recullen en la memòria anual, que ha d’estar elaborada com a molt tard el 30 de setembre, l’avaluació de l’assoliment dels objectius que s’han previst en la programació general anual, d’acord amb els criteris, els indicadors i els procediments d’avaluació definits en el projecte educatiu del centre.

El consell escolar supervisa i avalua el desenvolupament de la programació anual, en l’àmbit docent i en l’àmbit administratiu, i dels resultats que se n’obtenen, que han de quedar recollits en la memòria anual.

El director o directora ha de promoure processos participatius per a l’avaluació de la programació anual, la formulació de propostes de millora i n’ha d’informar la comunitat escolar.

La MAC del curs escolar anterior, curs 19-20, la podeu trobar aquí