Formació Dual

Amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.


Formació al centre i a l'empresa

L'alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació.

Centre i empresa designen els tutors que fa el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases. En la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptarse al funcionament de l'empresa. En finalitzar aquest període, s'inicia l'estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre de formació.

Per a cada alumne s'acorden les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa per completar la seva qualificació, així com l'horari i el calendari.


Formalització de la col·laboració entre el centre i l'empresa

La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors.

Les empreses interessades poden adreçar-se directament a un centre que imparteixi cicles formatius relacionats amb el sector.

El centre i l'empresa analitzen les oportunitats de formació i preveuen l'organització de l'estada a l'empresa i les activitats formatives que realitzaran els alumnes atenent als objectius generals i les competències professionals del cicle formatiu.Last modified: Saturday, 18 July 2015, 11:37 PM