Assessorament i Reconeixement


DOCUMENTACIÓ:

- Calendari de la propera convocatòria

- Servei d'Assessorament

- Servei de Reconeixement

- Carta de compromís


INFORMACIÓ DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I DE RECONEIXEMENT DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL. POSA EN VALOR LA TEVA EXPERIÈNCIA

Què es pot aconseguir?

Reconèixer acadèmicament els treballs i/o feines que una persona ha realitzat durant la seva vida laboral. En el procés es verifiquen les feines realitzades i s’equiparen amb els continguts dels cicles formatius de formació professional relacionats.

S’adreça

A les persones que han complert 18 anys i poden acreditar una experiència laboral en empreses o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual volen reconèixer els aprenentatges.

Com funciona?

Es tracta d’un procés documental, d’entrevista, avaluació i certificació. La persona, prèviament, ha d’haver rebut l’informe del servei d’assessorament en la formació professional del sistema educatiu.

FP cat  EL SERVEI D’ASSESSORAMENT EN LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DEL SISTEMA EDUCATIU.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost de 60€ de preu públic. Identifica i analitza detalladament les capacitats i les expectatives professionals de la persona, valorant i fent les recomanacions de les ofertes formatives que millor s’adaptin al seu perfil i interessos.

Conclou amb el lliurament de l’informe d’assessorament, requisit per presentar-se al servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral i on hi constarà:

  • Les recomanacions de la persona assessora.
  • L’itinerari formatiu i professional.
  • El dossier de la trajectòria professional.

FP cat  SERVEI DE RECONEIXEMENT ACADÈMIC DELS APRENENTATGES ASSOLITS MITJANÇANT L’EXPERIÈNCIA LABORAL.

El presta el centre educatiu de forma personalitzada i té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa que es vol reconèixer.

Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada. Conclou amb un certificat oficial expedit pel centre educatiu a on hi constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconeguts.

Per convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s’ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

Sol·licitar el servei

El serveis d’assessorament i de reconeixement es sol·liciten als centres a través de les respectives pàgines web. Per consultar Centres autoritzats: www.gencat.cat/ensenyament

On puc obtenir informació?

A la web del Departament d’Ensenyament o als centres que ofereixin el serveis d’assessorament i de reconeixement acadèmic dels aprenentatges presencialment o la seva web.


Last modified: Monday, 6 February 2017, 4:05 PM