PGA

La Programació General Anual és el document que recull els objectius a aconseguir, les actuacions a realitzar i el funcionament per aquest curs

Aquesta programació pot ser modificada durant el curs degut a anul·lacions, canvis de dates i/o incorporació de noves activitats que es programen i no estaven previstes de bon inici o en faltava concretar la data…

 
Revisada i discutida pel Consell Escolar, el 26 de setembre de 2019
Aprovada pel titular, l’APFSHS, el 29 d’octubre de 2019