PGA

La Programació General Anual és l’instrument que recull els objectius a aconseguir, les actuacions a realitzar i el funcionament per aquest curs

Aquesta programació pot ser modificada durant el curs degut a anul·lacions, a canvis de dates, a noves activitats que es programen i no estaven previstes de bon inici o faltava concretar-ne la data…

Aprovada el 6 de novembre pel Consell Escolar