Normes i funcionament

Normes generals de funcionament

 • Absències. Si un alumne no pot assistir a classe caldrà que els pares, si és possible, ho notifiquin per telèfon a secretaria (972 86 94 83). L’escola comunicarà les absències no justificades mitjançant una trucada. L’alumne haurà de presentar la justificació escrita dels pares quan s’incorpori novament a les classes. L’escola està obligada a transmetre la informació sobre l’absentisme escolar a Serveis Socials.
 • Retards. La responsabilitat personal i el respecte al treball dels altres comença amb l’arribada puntual a l’escola. Si un alumne arriba amb retard haurà de presentar una justificació dels pares. Un retard injustificat de més de 15 minuts no permetrà l’entrada a l’aula fins la propera classe. El Reglament de Règim Intern preveu actuacions sobre el tema.
 • Sortides durant l’horari escolar. Quan l’alumne hagi de sortir per algun motiu, haurà de portar, obligatòriament, una justificació dels pares o tutors al tutor corresponent. Si no es té, serà necessària la ratificació dels pares a través del telèfon.
 • Dia del sant o de l’aniversari. No és permès portar llaminadures o coses semblants a l’escola quan és el sant o l’aniversari d’algun alumne. Tampoc no es podran repartir invitacions d’aniversari dins del recinte escolar.
 • Excursions i sortides educatives. Les excursions i sortides que organitzi l’escola seran sempre notificades als pares. És molt important facilitar als fills la participació en aquestes activitats. Amb tot, els tutors podran recomanar la no participació d’algun alumne si consideren que, per les seves característiques, no poden fer-se càrrec de la seva seguretat o si consideren que l’alumne, per la seva actitud, no és mereixedor de participar en l’activitat. Es recomana que no es porti diner sobrer ni tampoc llaminadures a les sortides.
 • Accidents i assistència sanitària. Tot alumne accidentat durant l’horari escolar serà atès segons les indicacions següents: Si la lesió és lleu, l’alumne s’atendrà al mateix col·legi. Si la lesió és important, s’avisarà els serveis mèdics corresponents i a la família.
 • Medicació. En integrar-se a l’escola, els pares dels alumnes signaran un document que autoritzi l’actuació dels docents davant el subministrament de medicaments i permeti actuar en cas de necessitat. També donaran una informació sanitària bàsica de l’alumne, més àmplia i específica i amb més motiu si té algun problema concret. Quan algun alumne necessiti prendre qualsevol medicació, en horari escolar, caldrà que els pares ho comuniquin al tutor corresponent i que portin la prescripció mèdica on s’hi especifiqui el nom de l’alumne, el nom del medicament, la dosi que ha de prendre i a quines hores. Si no es porta aquest document, l’escola no podrà subministrar medicaments, ni col·laborar amb l’automedicació, per normativa de centres. Seguint les recomanacions del Departament de Salut i la Societat Catalana de Pediatria, s’ha inclòs el paracetamol a la farmaciola dels centres educatius de Catalunya. Per administrar-lo cal tenir l’autorització signada dels pares, mares o tutors legals (que el centre educatiu ha de demanar en el moment de la inscripció de l’alumne al centre). El procediment serà el següent: davant d’un infant amb febre de 38 ºC o més l’escola ha de contactar amb el pare, mare o tutor i demanar-li que el reculli tan aviat com pugui. Mentrestant, es recomana administrar un antitèrmic/analgèsic. El fàrmac de referència i més utilitzat arreu és el paracetamol, per la seva bona tolerància i la relativa absència d’efectes secundaris. Els alumnes que han de menester alguna atenció especial podran participar en determinades activitats, només, si són acompanyats per una persona que se’n faci responsable. Mesures de sanitat i prevenció. Els alumnes amb malalties infeccioses (encara que no siguin greus, com la conjuntivitis o la gastroenteritis) o infeccions parasità- ries tals com els polls, no podran estar al col·legi per evitar així possibles contagis. Si des del centre es detecta qualsevol símptoma, es procedirà a trucar a la família per tal que es vingui a buscar el nen/a.
 • Assegurança escolar. El col·legi té subscrita un pòlissa d’accidents que cobreix els riscs de qualsevol alumne, tant en les activitats escolars com en les extraescolars des de dilluns fins a diumenge. També té contractada una pòlissa de responsabilitat civil i de danys a tercers.
 • Material escolar. Cal que cada alumne, de primària i de secundària, disposi del seu material escolar i que el tingui sempre a punt per a poder realitzar les tasques que li siguin encomanades. Aquest aspecte és bàsic en les activitats de plàstica, dibuix tècnic i tecnologia.
 • Bates. Obligatòries a primària (de 1r a 6è). A partir de 4t fins a 6è, un cop acabades les classes, les poden deixar als penjadors del col·legi. També es demana que les bates no quedin els divendres a l’escola, ja que s’han de rentar.
 • Xandall i equip esportiu. El seu ús és obligatori a infantil, primària i també a tota l’ESO. S’ha de portar a les classes d’educació física, a natació, a les activitats esportives, colònies, sortides i en totes aquelles ocasions que el centre consideri oportú.
 • Educació física i natació. Els dies d’educació física l’anada i la tornada del pavelló es farà exclusivament a peu, excepte la tornada dels alumnes d’EP1, EP4, EP5 i EP6 (els pares recullen els seus fills al pavelló). Els alumnes aniran al pavelló en grup, acompanyats pel personal corresponent. Els dies de natació l’anada i la tornada es farà a peu.
 • Mòbils i aparells electrònics. Està prohibit l’ús de mòbils i altres aparells electrònics a l’escola (al pati, a les classes, al menjador, a les sortides…). L’escola no es fa responsable de qualsevol robatori, pèrdua o desperfecte d’aquests aparells. Tanmateix, si algú ha de trucar, ho pot demanar a secretaria i si algun pare ha de trucar que també faci el mateix. Si no es compleix la normativa, es retindrà el mòbil o l’aparell electrònic i l’hauran de recollir els pares o tutors legals.
 • Menjador. El servei de menjador es porta a terme de manera compartida entre una empresa externa que es fa càrrec de la cuina i l’escola que aporta el monitoratge. Aquest monitoratge el duen a terme les mateixes educadores de la Llar i una monitora. Els pares d’aquells alumnes que necessitin de forma habitual o circumstancial un règim de menjar ho han d’avisar per escrit al tutor del curs. Si es necessita una dieta de forma habitual, caldrà adjuntar un justificant mèdic.
 • Fer fotos i filmar. Hi ha una normativa que prohibeix que es facin fotos i es filmin els actes públics que organitza l’escola sempre i quan no se’n tingui autorització.
 • Obertura i tancament de les portes dels patis. Les portes del Sant Josep s’obriran 10 minuts abans de l’hora de començar les classes i es tancaran 10 minuts després d’acabar l’horari escolar. Recomanem als pares que no deixin venir els seus fills a l’escola amb massa antelació. El centre no es pot responsabilitzar dels alumnes que no estiguin dins les dependències del centre.

Normes de disciplina

Es regiran segons:

 • NOFC (Normes d’Organització i Funcionament de Centre). Aprovades pel Consell Escolar el 18 de novembre del 2015
 • Pla de convivència de secundària i Pla de convivència de primària. Aprovats pel Consell Escolar el 10 de novembre del 2016.