Ideari

IDEARI

PRINCIPIS BÀSICS

 • Tota persona té dret a l’educació en igualtat d’oportunitats.
 • Els pares són els primers i principals responsables de l’educació dels seus fills. Per  tant tenen dret a escollir el centre i el tipus d’educació que creuen més convenient.
 • La societat té el deure de fomentar i garantir l’acció educativa, com a resposta als drets de la família.
 • L’església té el dret d’exercir la seva missió evangelitzadora en centres educatius de la Comunitat Cristiana, al servei de les famílies que demanin aquest tipus d’educació per als seus fills.

IDENTITAT

 • Aquest Centre de les RR. Teatines té com a missió el desenvolupament integral de la persona, en la seva dimensió personal, social i religiosa.
 • Compromesos en aquest apostolat i al servei de l’Església, per propi carisma vocacional, intentem ajudar a descobrir en els nostres alumnes la seva identitat com a persones creients.
 • Optem per una visió cristiana de l’home, de la vida i de l’educació, basada en els principis evangèlics.

OBJECTIUS

Per promoure el concepte d’educació que pretenem, el Col·legi es proposa:

 • Dimensió Personal

a) Formar intel·lectualment els alumnes per a la consecució d’una síntesi entre fe i cultura.

b) Fomentar la llibertat responsable.

c) Desenvolupar les qualitats personals de cada alumne, crear hàbit de treball i encaminar-lo a una resposta creativa en els diferents nivells educatius.

d) Formar per a la participació activa de tots els alumnes en el règim disciplinar.

 • Dimensió Social

a) Despertar el sentit de pertinença a un grup, que el capaciti per al diàleg, ajudant-lo a acceptar les dificultats i limitacions que comporta la vida de convivència.

b) Formar per a l’ús correcte dels mitjans de comunicació social i per a un millor aprofitament del temps de lleure.c) Educar en el respecte als drets humans, als valors fonamentals de la societat i la solidaritat amb totes les persones.

 • Dimensió Religiosa

a) Aquest Centre de Religioses Teatines es proposa la formació dels valors humans fent referència constant a Crist i a l’Evangeli.

b) Una formació ètica, moral i religiosa actualitzada.

c) Il·luminar des de la fe les situacions de la vida, la cultura i l’activitat humana.

d) Les pràctiques religioses, pròpies d’un cristià, estaran presents en la vida d’aquest Centre:

– Celebracions litúrgiques per iniciar la fe en Jesús.

– Promoure la devoció Mariana.

– Participar en els sagraments com a trobada amb Déu i amb els germans.

e) Esperit de senzillesa i confiança, característic del carisma Teatí.

COMUNITAT EDUCATIVA

Les RR. Teatines organitzen els seus Centres en forma de Comunitats Educatives integrades per professors, pares, alumnes i col·laboradors, formant un equip unit per uns ideals comuns que busquen les formes més adients per insertar-se en aquesta Comunitat, transformant-la i fent-la més humana i fraterna. Tots són responsables de la labor educacional amb la seva col·laboració, exemple i representativitat.

 • Educadors

– Demanem vocació específica per l’educació i imatge clara d’educadors cristians a través del testimoni i la competència que implicarà una metodologia activa.

– Que fomentin les relacions entre el Centre i les famílies dels alumnes.

– Que treballin segons l’orientació pastoral i pedagògica del Centre: compromís personal d’acció.

 • Pares

– Es comprometen a crear en la família un ambient que garanteixi la formació integral dels seus fills.

– Que les relacions entre pares i educadors siguin de col·laboració, amistat, respecte i servei. Tot plegat en un ambient de llibertat i caritat en el que professors i alumnes participin de l’exposició de la veritat a través del diàleg.

– Responsabilitat compartida pels educadors i sentit solidari amb la Comunitat Educativa.

– Acceptació de l’Ideari i serietat pel seu bon funcionament.

 • Alumnes

– Els alumnes són els protagonistes de la seva educació i participen gradual i responsablement en la vida del centre.

 • Altres col·laboradors

S’insereixen plenament en la Comunitat Educativa per la participació en els interessos i actituds del Centre i per un estímul constant de renovació personal.

LA CONGREGACIÓ TEATINA, COM ÚLTIMA RESPONSABLE DEL PRESENT IDEARI, EXERCEIX LA DIRECCIÓ AMB LES SEVES DECISIONS.

La Congregació de RR. Teatines ofereix a totes les persones que viuen i treballen en els seus centres unes línies d’acció educativa, basades en el Magisteri de l’Església, en les declaracions dels Drets Humans i en l’Esperit que anima aquesta Institució.