Documentació a presentar

QUÈ CAL PRESENTAR?

QUAN S’HA DE PRESENTAR?

Del 29 de març al 9 d’abril de 2019

ON S’HA DE PRESENTAR?

A la secretaria del C/ Enric Granados 39, de 9:00h a 13:30h i de 15:00h a 18:00h.

S’ha de presentar només una sol·licitud per alumne! En aquesta única sol·licitud es farà constar, per ordre de prioritat, tots els altres centres que es desitgin. És recomanable escriure més de dues escoles o instituts per ordre de prioritat en la secció “Plaça sol·licitada” del Formulari de preinscripció.

La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent:

Documentació identificativa

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Només les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, generals o complementaris) han de presentar la documentació que acrediti que compleixen el criteri al·legat segons s’especifica a continuació per a cada criteri:

Criteris generals

– Germans de l’alumne o alumna escolaritzats al centre: No cal presentar cap documentació, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

– Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.

…Quan el domicili habitual no coincideix amb el del DNI (o el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE):

  • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.

…Quan el domicili habitual no està a Premià de Mar es pot fer constar la proximitat del lloc de treball (dóna 20 punts en comptes de 30). Llavors cal presentar:

  • Còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).

– Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania, calculat en funció dels fills a càrrec.

  • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la renda garantida de ciutadania.

– Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

  • Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Criteris complementaris

– Família nombrosa o monoparental.

  • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.