Projecte educatiu

Introcucció:

El CFA Escola d’Adults de Sant Cugat és troba a les dependències de la Casa de Cultura, centre polivalent de serveis culturals de gestió municipal. Està situat al centre del poble, davant del Monestir de Sant Cugat. La ubicació és per tant idònia, ja que el centre està molt ben comunicat i és conegut pels ciutadans. L’escola disposa de 200mt2 aproximadament, cedits per l’Ajuntament de Sant Cugat a la Generalitat de Catalunya per aquest ús. Compartim els espais de la Casa de Cultura, de gestió municipal, amb altres serveis com el Servei Local de Català.

La formació d’adults té com a objectiu la reinserció al sistema educatiu o aconseguir un millor posicionament dels/les nostres alumnes al mercat de treball, ara tan escàs. Aquest objectiu seguirà sent molt important en els propers anys on molts ciutadans i ciutadanes buscaran les seves segones oportunitats en una societat canviant on la necessitat de titulats post obligatoris és un clam compartit pel món acadèmic i per moltes institucions econòmiques del país i també un objectiu clar del Departament d’Ensenyament .
La generalització de l’ús de la tecnologia fa que la lluita contra l’escletxa digital segueixi sent de gran importància, especialment entre la població adulta. La globalització ja no és una utopia, és una realitat, i la llengua de comunicació en aquest món globalitzat és l’anglès. Així, la informàtica i l’anglès tenen un pes important dins la nostra oferta formativa.

Seguint amb aquestes noves alfabetitzacions, hem de considerar que, si bé és cert que amb la crisi econòmica i l’augment de l’atur han disminuït els fluxos migratoris, encara hi ha molts ciutadans nouvinguts arribats durant els últims anys que encara no dominen cap de les llengües oficials de comunicació. És un objectiu de cohesió social proporcionar el coneixement com a mínim d’una d’aquestes llengües, el català o el castellà.

La heterogeneïtat dels nostres alumnes és notòria, tenim un percentatge elevat d’alumnes provinents de països del sud d’Amèrica en els cursos de GES, però també de països del nord d’Europa, el Marroc i el Pakistan en els cursos de castellà per a estrangers.
El ventall de la situació socioeconòmica dels nostres alumnes és molt ampli. També tenim alumnes que són menors emancipats i alumnes més grans de 35 anys en els cursos de graduat.
Podem assegurar que la convivència i el respecte entre tota la comunitat educativa és un punt fort de l’escola i un valor que l’actual projecte pretén potenciar.

Missió i Valors
Iniciem ara una nova etapa, i com a conseqüència, és molt important consensuar quina és la nostra missió i quins són els valors que ens sustentaran.
Hem definit la missió de l’escola i el seus valors en la frase següent:
Col·laborar en el desenvolupament de ciutadans amb voluntat de participació social, sentit crític i on els valors de la tolerància, el respecte i la igualtat de gènere siguin l’eix vertebrador de la nostra
pràctica.

Així doncs, treballarem per possibilitar el desenvolupament del projecte personal i professional de
l’alumnat i facilitar-li la participació ciutadana.

Tipologia d’alumnat:

L’edat oscil·la segons l’oferta formativa. Els alumnes dels grups de GES i de PPAGS són majoritàriament menors de 30 anys. Els alumnes dels grups de llengua castellana i formació instrumental recorren tot l’espectre d’edats però tenen majoritàriament entre 30 i 64 anys així com també els d’anglès i informàtica tot i que aquests representen un percentatge molt petit d’alumnes menors de 30 anys i clarament són els grups que aporten més alumnes majors de 65 anys.

Quant a la procedència, és remarcable que el 29’28% dels nostres alumnes siguin estrangers, mentre que representen el 13’26% de la població total. Aquest augment de la representativitat s’explica per l’oferta de les classes d’espanyol que ofereix l’escola. Ens sembla més interessant constatar el 17’4% de població estrangera que segueix cursos que no són de castellà. Aquesta dada ens confirma l’acceptació del nostre centre entre la població estrangera de Sant Cugat. En valoracions fetes pel Servei de Ciutadania, el CFA Escola d’Adults de Sant Cugat junt al Servei de Normalització Lingüístic apareixen com els dos recursos millor valorats per aquesta població en quant a acollida al municipi.

L’alumnat del centre prové en la seva majoria del mateix municipi encara que aquest també atrau alumnes d’altres municipis de la comarca.

Signes d’identitat.

 • Treball per l’educació permanent, pública i catalanaEntenem “educació permanent” com un projecte de formació de la persona al llarg de la vida. En aquest projecte la persona és agent de la seva pròpia educació mitjançant la interacció de les seves accions i la seva reflexió. Abasta totes les dimensions de la vida, totes les branques del saber i tots els coneixements pràctics que poden adquirir-se per tots els mitjans i ha de contribuir a totes les formes de desenvolupament de l’individu.

El centre, com ja queda reflectit en el Projecte Lingüístic, promou l’ús de la llengua catalana entre el seus estudiants i fa d’aquesta llengua la referència lingüística al centre des de tots els àmbits.

 • El treball per incidir en els àmbits: de l’educació de base, de l’orientació i formació per al treball, per la reinserció al sistema educatiu i per la cultura .

Pensem que l’educació ha de ser alliberadora; s’ha de basar en la realitat psicosocial de la persona i s’ha d’adaptar a les seves característiques i necessitats. No es basa tant en la transmissió de la informació per part del docent sinó que parteix de la idea que el coneixement es construeix a partir de la interacció de la persona com a agent del seu propi procés d’aprenentatge amb l’entorn social. S’estableix un diàleg que neix de la crítica i que genera crítica. Un diàleg que té com a base el consens social: “ El discurs crític és un instrument que permet la transformació social “ (Freire).

Les persones adultes tenen dret a rebre una atenció singular i individualitzada en els processos formatius, respectant els ritmes i temps d’aprenentatge i a disposar d’un assessorament i orientació adequats.

L’oferta d’accions educatives i formatives programades ha de tenir en compte l’especificitat de les persones adultes, garantint la seva intervenció en el disseny del propi procés formatiu i ha d’incloure uns horaris diferents, flexibles i adequats que facin possible la participació i la dedicació de les persones adultes en el seu procés educatiu.

Creiem que el currículum ha de potenciar actituds creatives i crítiques que permetin actuar en la societat de la informació i el consum, així com donar les eines digitals necessàries per ser competent en una societat canviant i cada vegada més tecnificada.

 • El foment de la solidaritat, la interculturalitat, l’acció-reflexió, el debat democràtic i la participació.

El centre vetlla per desenvolupar un clima de respecte i solidaritat. Fomenta una educació que respecta la identitat cultural de les minories, i denuncia obertament tota manifestació xenòfoba o discriminació per raons d’ètnia, nacionalitat, cultura, gènere, religió…

El centre afavoreix situacions de pluralisme cultural (multiculturalisme) i lingüístic resultants de la immigració, i aquestes fan imprescindible un procés de disseny conjunt. El fet de treballar amb persones adultes immigrants fa que l’escola participi i potenciï un sistema integrador, acollidor, en què tothom hi tinguin cabuda.

El centre parteix de la concepció que l’educació és una font de desenvolupament i de realització de les persones, una eina per a la reflexió i l’acció transformadora.

El centre ha de ser un espai de llibertat i de debat democràtic. I s’ha d’entendre la comunitat educativa a partir de la interacció entre iguals i en permanent diàleg per afavorir els mecanismes per tal de fer una gestió corresponsable, democràtica i transparent.

El centre entén que l’educació té una funció social: reproduir les cultures i les relacions socials i produir nous elements culturals i noves relacions socials alternatives fruit de la cooperació i creativitat dels participants. Aquesta visió té com a conseqüències:

 • considerar l’alumnat com a participants, amb un ric bagatge cultural i molts coneixements i experiències.

 • fer que els currículums integrin els aspectes intel·lectuals de la cultura, les habilitats cognitives i socials. Això és així per la reelaboració curricular a partir de la diversitat de bagatges culturals i experiències socials dels participants en comunicació amb els moviments socials de l’entorn.

Oferta formativa del centre respon als següents àmbits de la formació permanent:

 • formació instrumental i bàsica (coneixements i habilitats que s’adquireixen habitualment durant la infància i/o primera joventut, aprendre a llegir i escriure i GES).

 • Iterprofessionals (informàtica, anglès, català i castellà per a estrangers).

 • reinserció al sistema educatiu i/o al món del treball (PPAGS i PPAGM).

  Objectius del centre

  El pla de Govern els recull i els concreta en tres gran objectius:

  • Millorar la cohesió social.

  • Millorar els resultats acadèmics dels alumnes.

  • Reduir l’abandonament escolar.