Formació instrumental

Els ensenyaments de formació instrumental per a les persones adultes estan adreçats a persones adultes per tal que aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals. La superació d’aquests estudis permet l’obtenció del certificat de formació instrumental.

1. Nivells:

  • Primer nivell: l’aprenentatge se centra en l’adquisició dels mecanismes fonamentals de lectura i escriptura i de càlcul, a més de nocions elementals sobre l’entorn social i cultural.
  • Segon nivell: l’objectiu central és consolidar aquest mecanismes.
  • Tercer nivell: s’amplien els coneixements anteriors fins a assolir els objectius generals del cicle.

Es treballen diverses capacitats per tal de:

  • Millorar la comunicació oral.
  • Adquirir els fonaments de la comunicació escrita de les llengües oficials de Catalunya.
  • Comprendre, a partir de l’observació, el fets i fenòmens  del medi físic i natural.
  • Conèixer els aspectes elementals, geogràfics, culturals i de convivència democràtica tot mostrant una  actitud crítica, constructiva i participativa.
  • Manifestar els hàbits que afavoreixen actituds responsables en els àmbits personal i col·lectiu.
  • Emprar els conceptes matemàtics elementals i les operacions bàsiques per tal d’interpretar i resoldre problemes lligats a l’entorn de  l’alumne/a , mitjançant el llenguatge matemàtic.
  • Iniciar-se en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació.
  • Exercir l’autonomia personal i millorar l’autoestima, tot valorant la importància de la formació com a un dret bàsic del desenvolupament personal, i motivar-se per continuar aprenent.
  • Incorporar-se, si s’escau, al món laboral amb una formació bàsica adquirida.

2. Horari:oferim classes en horari de matí i en horari de tarda. Els horaris pel proper curs 2020-2021 estan pendents de publicació.

3. Modalitat del curs: presencial.

4. Avaluació: formativa i continuada.

5. Calendari:

– Inici del curs: Setembre

– Finalització del curs: Juny

A continuació podeu veure algunes de les activitats que hem fet fora de les aules amb l’alumnat d’Instrumental:

¡Aprendemos español!

Passeig pel barri Gòtic de Barcelona