Curs de preparació a les proves d’accés a grau mitjà

El curs de preparació a les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà prepara l’alumnat que no té el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o un altre d’equivalent a efectes d’accés a aquests ensenyaments) per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, i d’ensenyaments esportius.

Amb caràcter general, per accedir a l’educació d’adults cal tenir més de 18 anys, o bé complir-los durant l’any natural en què s’inicia la formació, però excepcionalment poden accedir-hi les persones majors de 16 anys o aquelles que els compleixin durant l’any natural en què inicien la formació.

Cal tenir en compte que per realitzar les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà s’han de tenir 17 anys o complir-los l’any natural en què es realitza la prova.

Durada:

La durada mínima d’aquest curs és de 330 hores. Les classes comencen al setembre i finalitzen un cop l’alumnat ha realitzat la prova d’accés.

Horari:

Les classes estan organitzades de dilluns a divendres, en horari de 10h a 13h.

Currículum:

Durant el curs es treballen les diverses competències que seran avaluades a la prova d’accés:

 • Part comunicativa i social:
  • Competència en llengua catalana i en llengua castellana
  • Competència en llengua estrangera (Anglès)
  • Competència social i ciutadana
 • Part científico-tecnològica:
  • Competència d’interacció amb el món físic (Projecte)
  • Competència en tecnologies.
 • Part matemàtica:
  • Competència matemàtica (Matemàtiques i Geometria).

Podeu veure el bloc “Salvem el planeta”, de l’alumnat de PPAGM, dins del projecte d’estudi del canvi climàtic (1er trimestre curs 2020-2021).

Recursos i aula virtual:

 • Dossiers específics preparats pel professorat.
 • Recursos audiovisuals, pàgines web, llibres de text específics, etc.
 • Seguiment de les classes i materials a través del Moodle de l’escola.

Qualificacions i certificacions:

La superació d’aquest curs no atorga cap titulació oficial ja que es tracta d’un curs de preparació per a la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà. Si l’alumne/a aprova aquest curs, obté una puntuació complementària que se suma a la qualificació global obtinguda a la prova d’accés. Consulteu aquí la informació complerta sobre qualificacions globals, complementàries i certificacions.

Podeu trobar més informació sobre les proves d’accés a grau mitjà (calendari, inscripció, documentació, continguts…) a l’apartat de Formació professional- Grau mitjà del web del Departament d’Ensenyament.