Cursos d’informàtica: COMPETIC

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3.

Nivell inicial d’informàtica (COMPETIC Inicial)

El nivell inicial d’informàtica (COMPETIC inicial) s’adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).Les competències que es treballen en aquest nivell són les següents:

 • C2. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
 • C3. Navegació i comunicació en el món digital
 • C4. Tractament de la informació escrita

Nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3)

Els diferents nivells usuari d’informàtica (COMPETIC 1, 2 i 3) van adreçats a persones que tenen uns coneixements bàsics del funcionament de l’ordinador, del tractament de textos, de l’ús del correu electrònic i de la cerca d’informació per Internet, el civisme digital, full de càlcul i tractament de la imatge i el so.

Les competències que es treballen en aquest nivell són les següents:

Curs COMPETIC 1

El nivell de COMPETIC 1 complementa les competències adquirides al llarg del curs de COMPETIC Inicial. Per tant, cal assegurar que, en començar aquest nivell, l’alumne ja disposa d’un domini elemental de les competències C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu, C3: Navegació i comunicació en el món digital i C4: Tractament de la informació escrita, totes treballades al llarg del curs de COMPETIC Inicial. Al finalitzar amb aprofitament el curs de COMPETIC 1 l’alumne haurà de mostrar que té un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació i que se n’inicia en el coneixement i ús.

 • C1. Cultura, participació i civisme digital
 • C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
 • C6. Tractament de la informació numèrica

Curs COMPETIC 2

L’assoliment d’aquest nivell correspon a una persona usuària que té autonomia i capacitat crítica envers l’ús d’aquestes tecnologies. Per tant, abans de matricular un alumne a aquest nivell cal assegurar-se de que ja disposa d’un domini elemental de les competències treballades en els dos nivells anteriors. Les competències que es treballen en aquest nivell són:

 • C1. Cultura, participació i civisme digital
 • C2. Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
 • C3. Navegació, cerca i comunicació en el món digital
 • C4: Tractament de la informació escrita
 • C5. Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
 • C6. Tractament de la informació numèrica
 • C7. Tractament de les dades
 • C8. Presentació de continguts

Curs COMPETIC 3

La superació de cadascuna de les competències treballades a COMPETIC 3 correspon a una persona usuària que té un ampli domini d’aquestes tecnologies i que disposa de capacitat per aprofitar al màxim les prestacions que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones perquè puguin millorar el desenvolupament de les seves competències.

 • C4: Tractament de la informació escrita.
 • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • C6: Tractament de la informació numèrica.
 • C7: Tractament de les dades.
 • C8: Presentació de continguts. 

Oferta formativa de COMPETIC 3 per al curs 2020-21

Equivalència entre COMPETIC i ACTIC

a) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 1 equival al certificat bàsic de l’ACTIC.

b) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 2 equival al certificat mitjà de l’ACTIC.

c) El certificat de competència digital de l’educació de persones adultes del nivell COMPETIC 3 equival al certificat avançat de l’ACTIC, en relació amb les competències que hi consten com a aptes, que han de ser dues com a mínim.

 

Recursos