Curs específic d’accés als cicles de grau mitjà (CAM)

                                

 

 Curs daccés als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CAM)

 

INFORMACIÓ GENERAL

Aquests estudis permeten a les persones que els superen l’accés directe als Cicles Formatius de Grau Mitjà. La durada mínima d’aquest curs és de 600 hores, i la càrrega lectiva setmanal és de 18 hores.

 

Accés

Poden accedir-hi les persones que no posseeixen els requisits que permetin l’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà i, com a mínim, tenen 17 anys l’any d’inici d’aquest curs.

 

Estructura del curs

Les matèries del curs s’estructuren en tres àmbits:

Àmbit de la comunicació: llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa.

Àmbit social: ciències socials i ciutadania.

Àmbit científicotecnològic: matemàtiques i ciències de la naturalesa.

 

Horari

La franja horària dels estudis és de 9,30 a 13,30 h, de dilluns a divendres.

 

Preu

Matrícula del curs d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà és aproximadament d’uns 190,00 euros (cal tenir en compte que hi ha exempcions que modifiquen les tarifes ordinàries).

 

Superació del curs

La superació del curs d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà té els efectes següents:

  1. a) En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés directe a qualsevol cicle de grau mitjà.
  2. b) En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, l’exempció de la part general de la prova d’accé L’alumnat, però, haurà de superar la part específica de la prova d’accés.
  3. c) En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.

 

METODOLOGIA

Aprenentatge integrat: es combinen les classes en grup amb el treball a l’aula d’autoformació.

Avaluació contínua: s’estableixen pautes per a l’observació sistemàtica i el seguiment de cada persona al llarg del seu procés d’aprenentatge.

 

Aula d’autoformació

L’aula d’autoformació és un espai que disposa de material per al treball autònom de l’alumnat, recursos de suport i consulta, així com ordinadors a disposició dels alumnes.

A l’aula d’autoformació sempre hi haurà els assessors dels diferents mòduls realitzant tasques d’orientació, assessorament, acompanyament a l’estudi. S’ofereix una orientació sobre el material disponible, el funcionament de l’aula, suport en l’estudi i resolució de dubtes.

L’aula d’autoformació ofereix un espai adequat per a poder treballar al ritme que cadascú necessiti, de manera individual i, alhora, amb companyia d’altres alumnes.

 

AVALUACIÓ INICIAL

 L’avaluació inicial és el procés previ a la matriculació de l’alumnat. Es realitzarà una revisió dels antecedents acadèmics i una entrevista personal per a conèixer el nivell de cada alumne.

El procediment consisteix en:

La revisió de la vida acadèmica (titulacions, cursos, etc.).

La realització d’unes proves inicials dels diferents àmbits.

La realització d’una entrevista personal.

 

PREINSCRIPCIÓ

Dates i horaris

El període de preinscripció per al proper curs 2018-2019 al CFA La Garrotxa és del 18 al 26 de juny a secretaria.

  DOCUMENTACIÓ PER A LA PREINSCRIPCIÓ

-Fotocòpia del DNI

-Certificat de notes i/o llibre d’escolaritat

-Certificació de la qualificació secundària obligatòria, mitjana obtinguda dels tres primers cursos de l’ESO.