Competència digital COMPETIC

Els cursos d’iniciació a la informàtica (COMPETIC Inicial i COMPETIC 1) tenen com a objectiu facilitar el domini elemental de les TIC, entès com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

El curs COMPETIC 2 té com a objectiu facilitar el domini efectiu de les TIC en relació amb els àmbits generals d’aplicació. L’usuari ha de ser autònom i amb capacitat crítica sobre les TIC que actua amb efectivitat i adaptabilitat.

El curs COMPETIC 3 és l’últim curs del currículum COMPETIC. Orientat a aquells alumnes que necessitin un grau d’assoliment enfocat al món laboral, o que volen aprofundir en algunes competències determinades.