Nota Informativa

NOTA INFORMATIVA

 • El curs lectiu acabarà de manera telemàtica.  El calendari escolar no es modificarà, per la qual cosa el 19 de juny finalitzarà el període lectiu, però està prevista l’obertura parcial dels centres escolars per a activitats concretes i sempre de manera voluntària, a partir de l’entrada a la fase 2 de cada territori.
 • Sempre es garantirà, d’una manera estricta, les condicions de salut de l’alumnat i del personal docent i no docent, d’acord amb les exigències de l’autoritat sanitària.
 • En entrar a la fase 2 de la desescalada, es podrà venir a l’escola, de manera voluntària, per a una acció educativa en petits grups o per a una atenció individual. Sempre hi haurà abans una planificació amb el professor per programar el dia, l’hora i les condicions de la trobada. El mitjà preferent de comunicació amb el professor corresponent és a través del WhatsApp o del correu de centre.
 • Pel que fa al curs 2020-2021 la prioritat del Departament d’Educació és garantir el dret a l’educació de l’alumnat de manera presencial –sempre que les autoritats sanitàries i de protecció civil no prenguin noves mesures de tancament absolut o parcial en algun moment.
 • Per garantir-ho hi haurà noves mesures organitzatives, de funcionament i curriculars, entre les quals hi ha la reducció de grups i la feina telemàtica, de les quals informarem a mesura que es concretin.

CONDICIONS PER A LA REOBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS EN FASE 2

1. REQUISITS PER A L’ASSISTÈNCIA

Per assistir al centre educatiu, alumnes i personal docent i no docent han de complir els següents requisits:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
 • En cas de tenir una malaltia de risc que pugui augmentar-ne gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà abans l’oportunitat de l’assistència al centre.
 • Es consideren malalties de risc per a la CovID-19:  Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori.  Malalties cardíaques greus.  Malalties que afecten al sistema immunitari. Diabetis mal controlada.  Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.

2. MESURES DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ GENERALS

 •  Adequació i protecció d’espais; subministració de solució hidroalcohòlica; distanciament físic; rentat de mans; ús de màscara higiènica; i ventilació, neteja i desinfecció d’espais, com a mínim una vegada al dia.

Important! Noves dates de la prova d’accés a Grau Mitjà

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h)

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 8 al 18 de juny de 2020

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020

Prova: 25 de juny de 2020. Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova: del 9 al 13 de juliol de 2020

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

Convocatòria d’incidències

S’adreça a aspirants inscrits que no es poden presentar a la prova per causes de força major que cal

acreditar documentalment mitjançant un correu electrònic adreçat a la bústia corporativa del centre seu triat per fer la prova.

 • Inscripció: no més tard de les 12 h del 29 de juny de 2020
 • Llista d’admesos i exclosos: no més tard del 30 de juny de 2020
 • Prova: 2 de juliol de  Properament es publicarà l’hora de convocatòria

Enllaç:http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

Sant Jordi 2020

I malgrat tot, celebrarem Sant Jordi

Arriba Sant Jordi un altre any i aquest cop ens troba confinats, desitjant de tornar a una normalitat que encara sembla que trigarà. Però aquesta és la setmana de Sant Jordi i això a Catalunya sempre vol dir llibres i roses.

Us proposem que per celebrar la diada enguany ens feu arribar una foto. Pot ser d’un llibre per recomanar, amb una breu explicació de per què en voleu compartir la lectura. Tant se val si és nou o vell, només cal que per algun motiu sigui especial per a vosaltres i el vulgueu difondre.

Si no, podeu compartir una foto de roses, reals o de qualsevol mena, que il·lustri què representa la diada i com la viviu.

Amb totes les aportacions farem un recull. Animeu-vos-hi.

Bona diada de Sant Jordi, més que mai.

Recursos didàctics

Recursos interessants que podeu consultar per tal de repassar els continguts adquirits durant el curs:

Vídeos sobre recursos matemàtics:
Vídeos YouTube de matemàtiques
Problemes matemàtics:
https://www.thatquiz.org/ca/
Test CI Interessants:
Test 1
Test 2
Informàtica:
Recursos Competic
Mostres de les proves d’accés a grau mitjà:
Mostres proves convocatòria 2019
Jocs geogràfics de ciències socials:
https://world-geography-games.com/es/index.html
Portal edu365:
http://www.edu365.cat/
Minut de ciència:
Biologia i geologia
Programa científic de TV3:
https://www.ccma.cat/tv3/quequicom/capitols/
Anglès:
Activitats d’anglès
Català per a nouvinguts:
Coneixements bàsics de català
Dictats en línia de català
Jeroglífics en català
Castellà:
Literatura, prosa y teatro