Graduat en educació secundària per a adults (GESO). Formació online.

Durada

Generalment es necessiten uns sis trimestres fins obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària. Aquesta durada, però, no és exactament igual per a tots els estudiants perquè no tothom pot dedicar el mateix temps als estudis i perquè cadascú té el seu itinerari formatiu que pot tenir o no tots els mòduls, segons els coneixements previs acreditats abans de fer la matrícula. Els estudis de GES tenen una estructura trimestral.

Matrícula estudiants nous

El període de preinscripció i matrícula és al mes de juny i de setembre.  La documentació necessària és l’original i fotocòpia del vostre DNI (NIE o passaport) i també del vostre expedient acadèmic anterior.

Matèries d’estudi

Les matèries dels estudis per l’obtenció del títol de Graduat en educació secundària s’organitzen en els tres àmbits següents:

  • àmbit de la comunicació: llengua i literatura catalanes, llengua i literatura castellanes i llengua estrangera (anglès).
  • àmbit científic: matemàtiques, ciències i tecnologia.
  • àmbit social: ciències socials, música i educació visual i plàstica.

Dins de cada àmbit, les matèries s’estructuren per mòduls trimestrals i progressius però independents. Això vol dir que cada trimestre s’avalua dels mòduls cursats i el trimestre següent es cursen uns mòduls nous. Els mòduls suspesos durant el curs es recuperaran al mes de juny.

Itinerari

L’itinerari per a l’obtenció del títol de GESO es compon de 34 mòduls o assignatures repartides en 2 cursos de 3 trimestres cadascun. Es tracta de mòduls independents, que es poden superar de manera separada. Els mòduls superats van quedant acumulats a l’expedient de l’alumne, de manera que si pel motiu que sigui ha d’abandonar les classes, quan les reprengui ho farà en el punt de l’itinerari on ho va deixar.

L’escola és Centre de suport de l‘IOC. Els alumnes cursen els mòduls a través de l’Institut Obert de Catalunya, amb assessorament i guiatge del Centre.

Normativa

DECRET 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes.