MATRÍCULA CURS 2017-2018

 

Matrícula oberta curs 2017-2018: només per l’obtenció de l’ESO a distància

Trimestre d’hivern del 2018
alumnat nou
alumnat antic
del 6 al 10 de novembre del 2017
del 4 al 13 de desembre del 2017
Trimestre de primavera del 2018
alumnat nou
alumnat antic
del 19 al 23 de febrer del 2018
del 3 al 9 d’abril del 2018

Propera matrícula curs 2018-2019. Finals de juny del 2018

Documentació necessària
 • Sol·licitud de preinscripció. (al nostre centre)
 • DNI,passaport o NIE. Original i fotocòpia
 • 2 fotografies
 • Certificats o títols d’estudis cursats. Original i fotocòpia.

Els menors d’edat han de presentar
 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació i el consentiment del pare o mare o tutor legal del menor. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • – Persones amb contracte laboral: document que acrediti la seva d’afiliació a la Seguretat Social (si no tenen obligació d’estar afiliats, el certificat del familiar titular de l’empresa i la declaració dels tutors legals).

  – Persones en procés d’obtenció d’un permís de treball: documentació acreditativa corresponent.

  – Esportistes d’alt rendiment que comparteixen ensenyaments: certificat acreditatiu expedit pel Consell Català de l’Esport.

  – Persones que cursen o han cursat PFI (programa de formació i inserció): certificació que l’han cursat o l’estan cursant.

  – Persones que participen al programa “Joves per l’ocupació”: document acreditatiu expedit per l’entitat on han desenvolupat el programa.

 • Excepcionalment, el director o directora dels Serveis Territorials corresponents de Barcelona pot autoritzar la incorporació d’alumnes que no compleixin els requisits anteriors, previ informe de la Inspecció d’educació.

       PREU QUOTA DE MATERIAL: 20 € CURS COMPLET

 Més informació