Graduat en educació secundaria per adults (GESO)

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semi presencial als centres i aules de formació de persones adultes o als centres i aules de formació de persones adultes que són punts de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Els estudis de GES s’organitzen a partir de mòduls trimestrals. Cada trimestre l’alumne cursa un seguit de mòduls i al final d’aquell trimestre obté unes qualificacions en cada mòdul que, si són positives, li permeten superar aquell mòdul. I així fins a completar el currículum.

El currículum de GES està format per 34 mòduls. 28 són comuns: tothom ha de cursar els mateixos continguts. Els altres 6 cada alumne els escull d’un ampli llistat segons els seus interessos; són els mòduls optatius.

No tots els estudiants, però, han de cursar aquests 34 mòduls. A partir d’estudis i coneixements previs és possible convalidar o acreditar part d’aquests mòduls.

Els mòduls que estan relacionats amb l’àmbit de la comunicació, el cientificotecnològic i el social es distribueixen en dos nivells:

Normativa: Decret 161/2009, de 27 d’octubre