Ha de servir per fer el primer contacte amb el PC a aquelles persones que no han tocat mai un ratolí o teclat i necessiten fer una aproximació preliminar a la Informàtica.

En acabar el nivell els usuaris han adquirit un domini d'ús de les TIC prou autònom i crític en les seves aplicacions.

Aconseguireu un domini elemental de les TIC, com a usuaris bàsics que es poden considerar inclosos en la societat digital.
En aquest primer curs es preten facilitar un domini elemental de les TIC. En acabar es pot considerar l'alumne com a "iniciat" en la societat digital.

Farem ús del que ofereix Internet, cercant i triant la informació. Produirem textos amb el format elemental. Aprendreu a traspassar informació entre medis d'emmagatzematge. Posareu una foto retallada al perfil.