Resum Convocatòria PPA 2019

RESOLUCIÓ ENS/222/2019, de 6 de febrer, per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional i als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, les proves de caràcter general d’ensenyaments esportius i les proves d’accés a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, corresponents a l’any 2019.

 

 1. Els temaris i els criteris d’avaluació de les proves d’accés als cicles formatius de formació professional, als cicles de formació específica d’arts plàstiques i disseny, i als cicles d’ensenyaments esportius, són els aprovats per la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre (DOGC

 

Annex 1

Proves d’accés a cicles formatius de la formació professional de grau mitjà i grau superior

 

 1. Requisits de les persones aspirants

Grau Mitjà: tenir complerts 17 anys o bé complir-los durant l’any 2019.

Grau Superior:  tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any 2019.

 

2.3 Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés poden tornar-s’hi a inscriure, sempre i quan no hagin assolit algun dels requisits d’accés directe. En el cas de la prova d’accés de grau superior, poden optar per recuperar la qualificació d’una de les parts de la prova, d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 11 d’aquest annex i l’apartat 10 de l’annex 8 d’aquesta Resolució.

 

2.4 Una persona no pot inscriure’s a les proves d’accés a cicles de formació professional el mateix any de la convocatòria en diferents comunitats autònomes.

 

3 Procediment d’inscripció i pagament

3.1 La inscripció a les proves d’accés és a partir de les 9h. del 15 de març fins al 25 de març de 2019. La sol·licitud es presenta mitjançant l’aplicació disponible al web del Departament d’Ensenyament.

 

3.5 Estan exempts del pagament de la taxa:

 1. a) Família nombrosa de categoria especial.
 2. b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
 3. c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
 4. d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.
 5. e) Els membres d’unitats familiars que perceben la renda mínima d’inserció.
 6. f) Les persones menors tutelades o les persones extutelades menors de 21 anys d’edat.
 7. g) Els infants i els adolescents en acolliment familiar.

Tenen dret a una bonificació del 50% de l’import les persones que tenen un títol de família nombrosa de categoria general o un títol de família monoparental.

També tenen dret a una bonificació del 10% totes les persones que facin la sol·licitud per mitjans electrònics.

 

3.6 Un cop obtinguda la carta de pagament, la taxa s’ha de pagar a l’entitat La Caixa”, per un d’aquests mitjans: pagament telemàtic des de la pàgina web de l’entitat, o bé mitjançant ServiCaixa.

L’últim dia de pagament és el 26 de març de 2019, abans de les 22 hores.

 

4 Documentació

4.1 El termini de presentació de la documentació per a les proves és des del 5 d’abril fins al 26 d’abril de 2019, dins l’horari d’atenció al públic del centre. Les persones inscrites han de presentar al centre que han triat per fer la prova la documentació següent:

 1. a) Si escau, relació de la documentació que es presenta a la comissió avaluadora, d’acord amb el model disponible al web del Departament d’Educació;
 2. b) Si escau, currículum formatiu, professional i d’experiència i documentació justificativa, d’acord amb

l’establert a l’annex 5;

 1. c) Si escau, resolució que atorga l’exempció parcial de la prova d’accés;
 2. d) Si escau, sol·licitud d’exempció parcial o total, en cas que no s’hagi presentat anteriorment i que el lloc de presentació sigui el centre seu de la comissió avaluadora, d’acord amb el que es preveu a l’apartat 10.3.2 d’aquest annex.
 3. e) Si escau, certificat de superació parcial o total de la prova d’accés de convocatòries anteriors.

 

4.2 En el moment de la presentació, l’aspirant pot sol·licitar que la comissió avaluadora modifiqui les dades amb què s’ha inscrit telemàticament si hi ha algun error o desitja fer un canvi en les opcions triades, excepte el canvi del centre triat per a fer les proves d’accés, respectant en tot cas el que estableix aquesta Resolució.

 

5 Llista provisional de persones admeses i excloses

 • Grau mitjà: 4 d’abril de 2019.
 • Grau superior: 5 d’abril de 2019.

 

5.3 Durant els deu dies hàbils següents a la publicació, les persones aspirants poden presentar la

documentació complementària necessària, al centre on es realitzaran les proves:

 

5.4 La llista definitiva de persones admeses i excloses:

 • Grau mitjà: 29 d’abril de 2019.
 • Grau superior: 30 d’abril de 2019.

 

6 Persones aspirants amb necessitats específiques

Termini de presentació de la documentació: del 15 al 26 de març de 2019.

 

7 Informació sobre les proves

7.1 Les persones interessades poden informar-se sobre aquestes proves en el web del Departament

d’Ensenyament i en el telèfon d’informació 012.

 

8 Contingut, estructura i qualificació de les proves d’accés a GRAU MITJÀ

 1. a) Part comunicativa i social: llengua catalana, en llengua castellana, i en llengua estrangera i la competència social i ciutadana (4 proves).
 2. b) Part cientificotecnològica: interacció amb el món físic i la competència en tecnologies (2 proves).
 3. c) Part matemàtica: matemàtica.

 

8.4 Qualificacions.

8.4.1 Les qualificacions estan compreses entre 0 i 10.

 • competència en llengua catalana, 15%; competència en llengua castellana, 15%;
 • competència social i ciutadana, 10%; competència en llengua estrangera, 10%;
 • competència matemàtica, 25%
 • competència en tecnologies, 12,5% competència d’interacció amb el món físic, 12,5%.

 

En cas que una persona aspirant estigui exempta d’una o més matèries, la qualificació global es calcula sobre 10 punts, modificant proporcionalment les ponderacions anteriors sense tenir en compte la/les matèries exemptes.

 

8.4.2 Les persones aspirants que obtinguin una qualificació global inferior a 4 es declaren no aptes i en cap cas a la qualificació de la prova se n’hi pot sumar cap altra.

Si la qualificació global és igual o superior a 4 se li pot sumar:

 

 • Percentatge de la qualificació obtinguda en la formació per a la prova d’accés (apartat 8.4.3 d’aquest annex).
 • Percentatge de la qualificació amb què ha superat el programa de formació i inserció (PFI), amb nota inferior a 8 (apartat 8.4.4 d’aquest annex).
 • I la puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d’experiència (annex 5).

 

8.4.3 La qualificació de la formació per a la prova d’accés impartida per centres autoritzats pel Departament d’Ensenyament únicament es té en compte si es compleixen totes les condicions:

 1. a) Que la qualificació de curs sigui igual o superior a 5;
 2. b) Que estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament;
 3. c) Que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació global igual o superior a 4 en la prova d’accés;
 4. d) Que les matèries de la formació per a la prova d’accés coincideixin amb les matèries de les quals s’examina.

La qualificació de la formació es multiplica pel coeficient 0,20 i s’afegeix a la qualificació global obtinguda en la prova d’accés, si escau.

Document justificatiu: en el cas que la informació de la qualificació no hagi pogut obtenir-se de forma automatitzada, la persona interessada ha de presentar el certificat de superació de la formació per a la preparació de la prova d’accés a grau mitjà, expedit segons el que estableixen les resolucions que regulen la formació, dins el període de reclamacions de les qualificacions provisionals.

 

8.4.4 La qualificació de superació del PFI, únicament es té en compte si es compleixen totes les condicions següents:

 1. a) Que la qualificació del curs sigui igual o superior a 5 i inferior a 8.
 2. b) Que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació global igual o superior a 4 en la prova d’accés.

La qualificació es multiplica pel coeficient 0,20 i s’afegeix a la qualificació global obtinguda en la prova d’accés, si escau.

Document justificatiu: en el cas que la informació de la qualificació no hagi pogut obtenir-se de forma automatitzada, la persona interessada ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre o per l’entitat on s’ha cursat, en què consti la durada total i la qualificació obtinguda. S’ha de presentar dins el període de reclamacions de les qualificacions provisionals.

 

8.4.5 Un cop sumades totes les qualificacions, les persones que hagin obtingut una puntuació total, igual o superior a 5 es consideren aptes.

 

9 Contingut, estructura i qualificació de les proves d’accés de GRAU SUPERIOR

 1. a) Part comuna: català, castellà, llengua estrangera i matemàtiques.
 2. b) Part específica: dues d’entre les que consten en l’opció escollida.

En els cicles formatius en què una de les matèries de la part específica sigui segona llengua estrangera, l’aspirant pot triar entre anglès i francès, però no es pot examinar del mateix idioma estranger al qual ha optat en la part comuna d’aquesta convocatòria, o que hagués aprovat en una convocatòria anterior.

 

9.4 Qualificacions.

9.4.1 La qualificació està compresa entre 0 i 10 i es qualifiquen per separat la part comuna i la part

específica. La qualificació de cada part s’obté calculant la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que en formen part. La puntuació global s’obté calculant la mitjana aritmètica entre la qualificació de la part comuna i la qualificació de la part específica.

Si l’exempció és d’una part de la prova, la qualificació de l’altra part esdevé la qualificació global de la prova.

 

9.4.2 Les persones aspirants que no obtinguin una qualificació mínima de 4 a cadascuna de les parts es declaren no aptes i en cap cas a la qualificació de la prova se n’hi pot sumar cap altra.

Si la qualificació global és igual o superior a 4, es pot sumar, si escau, un percentatge de la qualificació obtinguda en el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior (només en cas que l’aspirant hagi cursat un cicle formatiu de grau mitjà d’ensenyaments esportius o d’arts plàstiques i disseny) o un percentatge de la qualificació obtinguda en la formació per a la prova d’accés (apartat 9.4.3 d’aquest annex) i la puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d’experiència (annex 5).

Si la qualificació global és igual o superior a 4, es pot sumar, si escau:

 • Percentatge de la qualificació obtinguda en el curs de preparació per a la prova d’accés o en la formació per a la prova d’accés (apartat 9.4.3 d’aquest annex).
 • Puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d’experiència (annex 5).

 

 

9.4.3 La qualificació del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior o de la formació per a la prova d’accés únicament es té en compte si es compleixen totes les condicions següents:

 1. a) Que la qualificació de curs sigui igual o superior a 5;
 2. b) Que estigui certificada per un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament per impartir aquest curs;
 3. c) Que la persona aspirant hagi obtingut una qualificació global igual o superior a 4 en la prova d’accés;
 4. d) Que les matèries de la formació per a la prova d’accés coincideixin amb les matèries de les quals s’examina.

La qualificació de la formació es multiplica pel coeficient 0,20 i s’afegeix a la qualificació global obtinguda en la prova d’accés, si escau.

 

Document justificatiu: certificat de superació del curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior, juntament amb el títol de tècnic/a esportiu/va o el títol de tècnic d’arts plàstiques i disseny, o certificat de superació de la formació per a la prova d’accés a grau superior, expedit segons el que estableixen les resolucions que regulen l’esmentada formació. S’ha de lliurar el dia de la prova.

 

 

9.4.4 Un cop sumades totes les qualificacions s’obté la qualificació total. Les persones que hagin obtingut una qualificació total igual o superior a 5 es consideren aptes.

 

10 Exempcions

10.1 Per sol·licitar exempcions de la prova d’accés cal utilitzar el model corresponent disponible a la pàgina web del Departament d’Ensenyament i aportar els documents justificatius corresponents.

La presentació als exàmens comporta automàticament la renúncia, per aquesta convocatòria, a l’exempció concedida.

 

10.2 Exempció de la matèria de competència en llengua catalana.

 • Grau mitjà: acrediti menys d’un any de residència a Catalunya
 • Grau superior: menys de dos anys

i no hagi estudiat català en la seva escolarització.

Documents justificatius:

 1. a) Certificat històric d’empadronament individual (sense necessitat de fer constar les persones que conviuen o convivien amb la persona interessada); i
 2. b) si escau, certificat d’escolaritat dels estudis cursats, indicant el lloc on s’han cursat les assignatures.

Lloc de presentació de la documentació: Servei de Suports i Recursos Lingüístics

del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).

Termini de presentació de la documentació: del 15 al 26 de març de 2019.

 

10.3 Exempcions per a la prova d’accés a GRAU MITJÀ.

10.3.1 Exempció total.

Les persones inscrites en aquesta prova que superin o hagin superat un PFI amb una qualificació igual o superior a 8.

La qualificació obtinguda en el PFI és la qualificació que constarà en el certificat de superació de la prova d’accés.

Document justificatiu: no s’ha de presentar cap document, llevat que la informació de la qualificació no s’hagi pogut obtenir de forma automatitzada. En aquest cas, s’ha de presentar el certificat acadèmic expedit pel centre o per l’entitat on s’ha cursat, en què consti la durada total i la qualificació obtinguda.

Lloc de presentació de la documentació: si escau, centre triat per a realitzar la prova d’accés.

L’exempció de la realització de la prova no comporta l’exempció de pagament de la taxa.

Termini de presentació de la documentació: del 21 al 23 de maig de 2019.

 

10.3.2 Exempció de la part científica i tecnològica.

La poden sol·licitar les persones que es trobin en qualsevol de les cinc situacions següents:

 1. Tenir experiència laboral en qualsevol àmbit professional i acreditar un mínim d’un any

Documentació justificativa: Informe de vida laboral, original, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o la mutualitat laboral.

Termini de presentació de la documentació: del 5 al 26 d’abril de 2019.

Lloc de presentació de la documentació: centre triat per a realitzar la prova d’accés.

 

 1. Haver superat amb anterioritat un PFI autoritzat pel Departament d’Educació.

Document justificatiu: certificat acadèmic expedit pel centre o per l’entitat on s’ha cursat el programa, on consti la durada total i la qualificació final dels mòduls superats.

Lloc de presentació de la documentació: centre triat per a realitzar la prova d’accés.

Termini de presentació de la documentació: del 5 al 26 d’abril de 2019.

 1. Tenir experiència en tasques de voluntariat,

Document justificatiu: certificat en què consti el número d’identificació fiscal de l’entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, Barcelona)

Termini de presentació de la documentació: fins al 14 de març de 2019.

 

10.4 Exempcions per a la prova d’accés a GRAU SUPERIOR.

10.4.2 Exempció de la part específica.

 1. a) Tenir experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu a què es vol accedir, a jornada completa (o el temps proporcional en cas de jornada a temps parcial), reconeguda oficialment: d’1 any o més amb una categoria professional igual o superior a la que correspon el cicle formatiu de grau superior (en general, oficial de primera o de segona); o de 3 anys o més si la categoria reconeguda oficialment (grup de cotització) és inferior.

 

 1. b) En el cas que es vulgui accedir als cicles formatius de la família professional d’activitats físiques i esportives: acreditar experiència en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats complementàries (competicions, preparació o planificació), amb una dedicació mínima equivalent a 1 any laboral a jornada completa, o temps proporcional en cas de jornada a temps parcial.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, Barcelona)

Termini de presentació de la documentació: fins al 14 de març de 2019.

 

 1. d) Només per a l’accés als cicles formatius de la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat:

Acreditar tasques de voluntariat realitzades en entitats que tinguin com a finalitat activitats socioculturals, socioeducatives o de lleure, de nivell i tipus relacionats amb el cicle formatiu, amb una dedicació mínima equivalent a un any a jornada completa.

Lloc de presentació: Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial (Via Augusta, 202-226, Barcelona).

Document justificatiu: certificat en què consti el número d’identificació fiscal de l’entitat legalment constituïda, les activitats realitzades i el temps de dedicació.

Termini de presentació de la documentació: fins al 14 de març de 2019

 

 1. Recuperació de qualificacions anteriors per la prova d’accés de grau superior
 2. a) Haver superat amb anterioritat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior de formació professional.
 3. b) Haver superat amb anterioritat la prova d’accés de caràcter general als cicles d’ensenyaments esportius de grau superior, havent-se examinat de matemàtiques.
 4. c) Haver superat la part comuna de la prova d’accés a cicles formatius de grau superior d’arts plàstiques i disseny realitzada a Catalunya, havent-se examinat de matemàtiques.

En aquests casos l’aspirant pot optar entre:

 1. a) Mantenir la qualificació d’una o de les dues parts superades amb anterioritat, amb una puntuació igual o superior a 5. En aquests casos, si escau, es podrà sumar a la qualificació global la puntuació complementària que correspongui, segons la documentació presentada per aquesta convocatòria
 2. b) Recuperar la qualificació obtinguda en la prova superada anteriorment com a nota de la part comuna de la prova d’aquesta convocatòria. En aquest cas, només es podrà sumar a la qualificació global la puntuació complementària corresponent als mèrits posteriors al 12 de març de 2018.

Termini de presentació de la documentació: del 5 al 26 d’abril de 2019.

 

12 Calendari, lloc de realització de les proves i documentació a aportar

12.1 Prova d’accés al GRAU MITJÀ

La prova comença a les 16 hores del 8 de maig de 2019.

Temps de realització: 4 hores distribuïdes en 2 blocs temporals de 2 h amb un descans de 30 minuts:

 • Primer bloc: part comunicativa i social.
 • Segon bloc: part cientificotecnològica i part matemàtica.

 

12.2 Prova d’accés de GRAU SUPERIOR.

Part comuna: a les 16 h del dia 15 de maig de 2019.

Temps de realització: 4 h en 2 blocs temporals, de 2 h de durada, amb un descans de 30 minuts:

 1. a) el primer bloc correspon a llengua catalana i llengua castellana,
 2. b) el segon bloc a la resta de matèries.

A l’inici de cada bloc, la persona aspirant disposa de totes les proves que ha de fer i que ha de lliurar

al final del bloc corresponent.

 

Part específica: a les 16 h del dia 16 de maig de 2019.

Temps de realització: 3 h i es desenvolupa en un únic bloc temporal.

 

12.3 La prova es realitza als centres que determinin els/les directors/res dels serveis territorials del

Departament d’Educació i el/la gerent del Consorci d’Educació de Barcelona en els respectius àmbits territorials.

La relació de centres es publica a la pàgina web del Departament d’Educació, no més tard del 14 de març de 2019.

 

15 Publicació de resultats

 1. a) Grau mitjà:
 • Qualificacions provisionals: a partir del 20 de maig de 2019.
 • Qualificacions definitives: a partir del 27 de maig de 2019.
 1. b) Grau superior:
 • Qualificacions provisionals: a partir del 28 de maig de 2019.
 • Qualificacions definitives: a partir del 4 de juny de 2019.

 

16 Certificacions

16.1 Les persones aspirants que participin en els processos d’admissió als cicles formatius de formació professional per al curs 2019-2020 a Catalunya no hauran de recollir necessàriament els certificat de superació de les proves d’accés atès que, mitjançant sistemes electrònics, els resultats de les proves d’accés realitzades a Catalunya l’any 2019 es traspassaran als processos de preinscripció.

 

16.2 De les proves d’accés al grau mitjà.

Els certificats es lliuren a les persones interessades a partir del 27 de maig de 2019.

 

16.3 De les proves d’accés al grau superior.

Els certificats es lliuren a les persones interessades a partir del 4 de juny de 2019.

La comissió avaluadora expedeix també, si escau, certificat de superació d’una part de la prova d’accés a les persones declarades no aptes, si la qualificació global d’aquesta part és igual o superior a 5. La comissió avaluadora lliura aquests certificats a partir del 5 de juliol de 2019.

 

 

Annex 5

Puntuació relativa al currículum formatiu, professional i d’experiència, per a la prova d’accés a grau mitjà i grau superior.

 

Grau mitjà

L’aspirant presenta el currículum d’acord amb el model disponible a la pàgina web del Departament d’Educació, juntament amb els documents justificatius, d’acord amb els criteris següents:

 1. a) Per estudis (màxim 0,90 punts):

a.1) 0,90 punts per haver cursat amb aprofitament un programa de garantia social.

a.2) 0,01 punts per cada 20 hores d’altres formacions professionalitzadores.

 

 1. b) Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,90 punts):

b.1) Per experiència professional en qualsevol àmbit: 0,005 punts per cada dia treballat a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.

b.2) Per experiència esportiva en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats relacionades: 0,005 punts per l’equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa, com les competicions, la preparació o la planificació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activitats en associacions: 0,005 punts per l’equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa, com la formació prèvia.

Grau superior

L’aspirant presenta el currículum d’acord amb el model disponible a la pàgina web del Departament

d’Ensenyament, juntament amb els documents justificatius, d’acord amb els criteris següents:

 1. a) Per estudis (màxim 0,90 punts):

a.1) 0,60 punts pel títol de tècnic/a auxiliar, oficialia o formació equivalent.

a.2) 0,01 punts per cada 20 hores d’altres formacions professionalitzadores (màxim 0,60 punts).

 

 1. b) Per experiència professional, esportiva o en tasques de voluntariat (màxim 0,90 punts):

b.1) Per experiència professional: 0,005 punts per cada dia treballat a jornada completa, o la part proporcional si és a jornada parcial.

b.2) Per experiència esportiva en l’entrenament, la direcció d’equips esportius o altres activitats relacionades: 0,005 punts per l’equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa, com les competicions, la preparació o la planificació.

b.3) Per experiència en voluntariat o activitats en associacions: 0,005 punts per l’equivalent a un dia treballat a jornada completa, incloent en aquest còmput les tasques complementàries a la funció que es desenvolupa, com la formació prèvia.

 

Annex 8

Informació sobre els efectes de la superació de la prova d’accés a cicles formatius de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius

 

 1. Haver superat la prova d’accés als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau mitjà, a la formació professional de grau mitjà o als ensenyaments esportius de grau mitjà és equivalent al títol de graduat en educació secundària obligatòria, als únics efectes d’accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s’acrediti algun dels següents requisits:
 • haver cursat el cicle formatiu de grau mitjà i haver superat un nombre de mòduls professionals la durada dels quals constitueixi almenys la meitat de la durada total del cicle formatiu,
 • haver superat totes les matèries dels dos primers cursos de l’ESO.

 

 

 1. Haver superat la prova d’accés a la formació professional de grau superior, als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny de grau superior i als ensenyaments esportius de grau superior, és equivalent al títol de batxiller, als únics efectes d’accés a llocs de treball públics i privats, sempre que s’acrediti estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent acadèmic.

DATES RELLEVANTS PROVES ACCÈS GRAU MITJÀ I GRAU SUPERIOR 2019

Inscripció a les proves d’accés del 15 de març fins al 25 de març de 2019
Pagament de les taxes 26 de març de 2019, abans de les 22 hores
Presentació documentació (currículum, experiència…) 5 d’abril fins al 26 d’abril de 2019
Llista provisional de persones admeses i excloses GM: 4 d’abril de 2019
GS: 5 d’abril de 2019
Llista definitiva de persones admeses i excloses GM: 29 d’abril de 2019
GS: 30 d’abril de 2019
Persones aspirants amb necessitats específiques del 15 al 26 de març de 2019
Exempció de la matèria de competència en llengua catalana (GS i GM) del 15 al 26 de març de 2019
GM: Exempcions total accés a GM (PFI>8) del 21 al 23 de maig de 2019
GM: Exempció de la part científica i tecnològica Experiència laboral: del 5 al 26 d’abril de 2019
PFI: del 5 al 26 d’abril de 2019
Voluntariat: fins al 14 de març de 2019
GS: Exempció de la part específica fins al 14 de març de 2019
GS: Recuperació de qualificacions anteriors Del 5 al 26 d’abril de 2019
Prova d’accés al grau mitjà 16 h del 8 de maig de 2019
Prova d’accés de grau superior (Comunes) 16 h del dia 15 de maig de 2019
Prova d’accés de grau superior (específiques) 16 h del dia 16 de maig de 2019
Publicació de resultats GM Provisionals: a partir del 20 de maig de 2019
Definitives: a partir del 27 de maig de 2019
Publicació de resultats GS Provisionals: a partir del 28 de maig de 2019
Definitives: a partir del 4 de juny de 2019
Entrega certificats
GM a partir del 27 de maig de 2019
GS a partir del 4 de juny de 2019

 

DATES RELLEVANTS PROVES ACCÈS GRAU SUPERIOR 2019

Inscripció a les proves d’accés del 15 de març fins al 25 de març de 2019
Pagament de les taxes 26 de març de 2019, abans de les 22 hores
Presentació documentació (currículum, experiència…) 5 d’abril fins al 26 d’abril de 2019
Llista provisional de persones admeses i excloses GS: 5 d’abril de 2019
Llista definitiva de persones admeses i excloses GS: 30 d’abril de 2019
Persones aspirants amb necessitats específiques del 15 al 26 de març de 2019
Exempció de la matèria de competència en llengua catalana del 15 al 26 de març de 2019
GS: Exempció de la part específica fins al 14 de març de 2019
GS: Recuperació de qualificacions anteriors Del 5 al 26 d’abril de 2019
Prova d’accés de grau superior (Comunes) 16 h del dia 15 de maig de 2019
Prova d’accés de grau superior (específiques) 16 h del dia 16 de maig de 2019
Publicació de resultats GS Provisionals: a partir del 28 de maig de 2019
Definitives: a partir del 4 de juny de 2019
Entrega certificats
GS a partir del 4 de juny de 2019

 

DATES RELLEVANTS PROVES ACCÈS GRAU MITJÀ  2019

Inscripció a les proves d’accés del 15 de març fins al 25 de març de 2019
Pagament de les taxes 26 de març de 2019, abans de les 22 hores
Presentació documentació (currículum, experiència…) 5 d’abril fins al 26 d’abril de 2019
Llista provisional de persones admeses i excloses GM: 4 d’abril de 2019
Llista definitiva de persones admeses i excloses GM: 29 d’abril de 2019
Persones aspirants amb necessitats específiques del 15 al 26 de març de 2019
Exempció de la matèria de competència en llengua catalana del 15 al 26 de març de 2019
GM: Exempcions total accés a GM (PFI>8) del 21 al 23 de maig de 2019
GM: Exempció de la part científica i tecnològica Experiència laboral: del 5 al 26 d’abril de 2019
PFI: del 5 al 26 d’abril de 2019
Voluntariat: fins al 14 de març de 2019
Prova d’accés al grau mitjà 16 h del 8 de maig de 2019
Publicació de resultats GM Provisionals: a partir del 20 de maig de 2019
Definitives: a partir del 27 de maig de 2019
Entrega certificats
GM a partir del 27 de maig de 2019
PROVA ACCÉS A GRAU MITJÀ 2019
MATERIAL QUE CAL PORTAR EL DIA DE LA PROVA
Tots els aspirants han de portar bolígraf blau o negre. A més per algunes matèries caldrà portar el material específic detallat a continuació. Cada persona aspirant ha de portar el seu material, ja que no es permet demanar-lo a d’altres aspirants.
Matèria Material Específic
Competència en llengua catalana Cap material específic
Competència en llengua castellana
Competència en llengua estrangera anglesa
Competència social i ciutadana Calculadora
Competència matemàtica Llapis i Goma d’esborrar
Regle i Escaire
Transportador d’angles
Tres llapis de colors diferents i
Calculadora
Competència d’interacció amb el món físic Calculadora
Competència en tecnologies Calculadora

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>