Llengua catalana

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana i s’imparteixen en tres nivells: llengua catalana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Durada: Un any acadèmic (set-juny).

Horaris: Matí-tarda-vespre

Organització:

  • Català 1: El curs consta de tres hores setmanals organitzades en dos classes d’una hora i mitja o en tres classes d’una hora.
  • Català 2 i 3: El curs consta de quatre hores setmanals organitzades en dos classes de dues hores.

Recursos: Català Bàsic A2. Edit. Teide. ISBN: 978-84-307-3397-2