Graduat en Educació Secundaria (GES)

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). En el nostre centre es poden cursar de manera presencial o online com a centre de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Nivells: Dos nivells: GES 1 i GES 2

Durada: Cada nivell té la durada d’un any acadèmic (set-juny).

Organització: L’itinerari a seguir per obtenir el títol del GES consta de 34 mòduls distribuïts ens dos cursos.

Les classes estan organitzades de dilluns a divendres, amb 6 assignatures que fan un total de 17 hores setmanals en horari de mati o vespre.

Currículum: El Graduat en Educació Secundària consta de tres àmbits:

  • Comunicació: Català, Castellà i Anglès.
  • Científic-tecnoloògic: Matemàtiques, C. Naturals, Educació per la Salut, Física i Química, i Tecnologia.
  • Ciències Socials: Educació per la Ciutadania, Geografia, Història i Moviments Migratoris.

Convalidacions i acreditacions: A partir de l’expedient acadèmic o llibre d’escolaritat de l’alumne, en el moment de la matrícula es farà la convalidació pertinent en funció de:

  • Assignatures aprovades de 3er de l’ESO per convalidar assignatures de GES 1 i de 4rt de l’ESO per convalidar assignatures de GES 2.
  • Títol de EGB per convalidar GES 1.

Recursos:

  • GES1-New English For Adults. ISBN: 978-9963-47-399-1 + Workbook. ISBN: 978-9963-48-367-9
  • GES2-English File. Beginner. Student’s book. ISBN: 978-0-19-450154-5 + Workbook. ISBN: 978-0-19-450161-3. Oxford University Press.
  • Dossiers preparats pel professorat.

Aula virtual: Seguiment de les classes i materials a través del Moodle de l’escola.

Avaluació: Trimestral i quadrimestral en funció de la distribució dels mòduls.

Promoció de curs i/o obtenció de certificació: Un cop s’hagin superat els 34 mòduls del GES l’alumne obtindrà el títol de l’ESO.